Zebranie sprawozdawcze OSP Tychów Nowy - Gmina Mirzec

Zakup nowego samochodu pożarniczego będzie priorytetem działań na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychowie Nowym w 2022 roku.

Zebranie podsumowujące działalność OSP Tychów Nowy odbyło się w sobotę 26 lutego w Klubie Wiejskim „Niwy” w Tychowie Nowym. Spotkanie poprowadził Henryk Niewczas, prezes OSP w Tychowie Nowym. Gośćmi zebrania byli wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, przewodniczący Rady Gminy w Mircu Jan Zawisza, Jacek Mazur, przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, Tadeusz Sobczyk, prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP, Paweł Staszałek, komendant gminny ZOSP RP, radny Sylwester Spadło, sołtys Jadwiga Matysek, Leokadia Jagodzińska, przewodnicząca Kola Gospodyń Wiejskich w Tychowie Nowym, czynni i honorowi członkowie OSP w Tychowie Nowym.

Henryk Niewczas przedstawił sprawozdanie z działalności OSP w 2021 roku. Mimo pandemii COVID-19 druhowie zrealizowali założone zadania, a za pozyskane z różnych źródeł pieniądze zakupili agregat prądotwórczy, drabinę dwuprzęsłową, kosę spalinową z akcesoriami, ubrania, rękawice i buty strażackie. Jednostka otrzymała rękawice jednorazowe, maseczki higieniczne, płyn dezynfekcyjny i osiem pulsoksymetrów. Strażacy uczestniczyli w akcji dystrybucji ulotek na temat COVID-19 oraz uroczystościach gminnych i religijnych, które odbywały się w 2021 roku. Do akcji ratunkowych w 2021 roku jednostka z Tychowa Nowego wyjeżdżała w zeszłym roku trzy razy.

Podczas zebrania przedstawione zostały także sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z prac komisji rewizyjnej, a także plan działań na 2022 rok. W głosowaniu Zarząd OSP w Tychowie Nowym uzyskał jednogłośne absolutorium.

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podziękował druhom z Tychowa Nowego za dotychczasową działalność. Podkreślił, że cieszy się, że druhowie oraz członkowie Koła Gospodyń Wiejskich od kilku lat mają możliwość spotykania się w bardzo dobrych warunkach w wyremontowanym budynku strażnicy w Klubie Wiejskim „Niwy”. Wójt powiedział, że plan doposażenia jednostki OSP w Tychowie Nowym na 2022 rok zakłada zakup nowego wozu pożarniczego. Obecnie trwają starania, aby pozyskać kolejne pieniądze na ten cel. W planach jest także dalsze zagospodarowanie placu koło budynku i budowa kolejnych miejsc parkingowych.

Wójt Mirosław Seweryn podziękował także Jackowi Mazurowi z WFOŚiGW w Kielcach za wspieranie jednostki w poprzednich latach.

Za wzorowy rozwój jednostki druhom z Tychowa Nowego podziękował przewodniczący Rady Gminy w Mircu Jan Zawisza. W imieniu komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej głos zabrał Paweł Staszałek, dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Starachowicach, który omówił statystki działań za 2021 rok dla OSP w Tychowie Nowym oraz zasady uzyskania przez druhów świadczenia ratowniczego.

Jacek Mazur na ręce prezesa OSP w Tychowie Nowym Henryka Niewczasa przekazał pamiątkowy grawerton z podziękowaniami za wspólne działania na rzecz ochrony środowiska.

Powrót do góry