Pomoc prawna - Gmina Mirzec

12.01.2021 r.

Dokumenty aktualne dotyczące nieodpłatnych porad prawnych dla mieszkańców gminy Mirzec w 2021 roku znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mirzec: URZĄD GMINY > Bezpłatne porady prawne > Bezpłatne porady prawne -2021 rok

https://ugmirzec.sisco.info/?id=2388 

Kontakt w sprawie porad prawnych: e-mail: npp@powiat.starachowice.pl , nr telefonu 41 276-09-19

 

 ——————————————————————————————————————————————————————

26.05.2020 r.

Ważne dla osób prowadzących jednoosobową firmę, które potrzebują pomocy prawnej. Mogą uzyskać ją nieodpłatnie w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, organizowanych przez Powiat Starachowicki. Aby umówić się na poradę telefonicznie, wystarczy zadzwonić pod numer telefonu 41 276-09-19.

Nowelizacja przepisów o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej poszerza krąg beneficjentów na osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz upraszcza procedury udzielania takiej pomocy w czasie epidemii. W mocy pozostają zalecenia Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczące sposobu udzielania pomocy w czasie trwania epidemii.

Objęcie nieodpłatną pomocą prawną i nieodpłatnym poradnictwem obywatelskim jednoosobowych przedsiębiorców wynika z nowych wyzwań, przed którymi stoją najmniejsze firmy w trudnym okresie epidemii. Drobny przedsiębiorca często nie ma środków na opłacenie profesjonalnego wsparcia, a właśnie w tym czasie jest ono najbardziej potrzebne. Nieodpłatna pomoc prawna powinna pozwolić takim przedsiębiorcom podjąć właściwe decyzje w nowych dla nich okolicznościach i oddalić niebezpieczeństwo zawieszenia lub nawet zakończenia działalności.

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875) wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 294, zwanej dalej ustawą) poszerzające krąg beneficjentów oraz ułatwiające świadczenie nieodpłatnej pomocy w stanie epidemii.

Istotne zmiany po nowelizacji

Po pierwsze, w związku z uchyleniem ust. 2 w art. 3 i nowelizacją art. 4 ust. 1 ustawy, nieodpłatna pomoc prawna od dnia 16 maja 2020 r. obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

Po drugie, stosownie do treści wprowadzonego art. 28a ustawy, obowiązującego z mocą od dnia 13 marca 2020 r., w czasie zagrożenia epidemicznego, w okresie stanu epidemii albo stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu.

Do świadczenia pomocy stosuje się odpowiednio przepisy mające zastosowanie do osób, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy. Przepisu art. 4 ust. 2 nie stosuje się. Powyższe oznacza, że realizacja zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w trakcie trwania epidemii (a także stanu nadzwyczajnego oraz stanu zagrożenia epidemicznego) może odbywać się w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów, a więc za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. telefon, e-mail, komunikatory internetowe) oraz poza lokalem punktu.

Co istotne, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy w powyższy sposób beneficjent nie jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna – przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Tekst Starostwo Powiatowe Starachowice

Karta informacyjna nieodpłatna mediacja (57.00 kB)

Karta informacyjna poradnictwo dla osób pokrzywdzonych przestępstwem (185.00 kB)

Opinia (362.47 kB)

Oświadczenie (14.83 kB)

Rozporządzenie w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (115.29 kB)

Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (121.41 kB)

Dyżury radców i adwokatów (44.50 kB)

Dyżur nieodpłatnego doradztwa obywatelskiego (128.00 kB)

Karta informacyjna poradnictwa – nieodpłatna pomoc prawna (44.50 kB)

Karta informacyjna poradnictwa – nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (51.00 kB)

Informacja dla osób uprawnionych do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej (66.00 kB)

lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa (254.50 kB)

 

————————————————————————————————————

Informacje archiwalne

Raz w tygodniu udzielane są nieodpłatne porady prawne w Urzędzie Gminy w Mircu w sali konferencyjnej.

 

W każdy poniedziałek w godzinach od 14.00 do 18.00 dyżur prawniczy w Mircu (sala 119 na parterze) pełni adwokat Małgorzata Orzechowska.

Nieodpłatna pomoc prawna z możliwością realizacji mediacji i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie z możliwością realizacji mediacji udzielane będą także w Starostwie Powiatowym w Starachowicach oraz Urzędzie Miejskim w Starachowicach.

Ważne:

Uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wymaga osobistego stawiennictwa w wybranym punkcie na terenie powiatu. Należy ze sobą zabrać dokument tożsamości. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu telefonicznym terminu wizyty. Nr telefonu: (0 41) 276 09 19. Kobietom w ciąży porady udzielane są poza kolejnością. Warunkiem skorzystania z porady prawnej jest złożenie oświadczenia przez osobę uprawnioną, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej porady prawnej.

Gdzie można uzyskać pomoc?

PUNKT NR 1 w Starostwie Powiatowym w Starachowicach, ul. Borkowskiego 4, pokój 124 (I piętro) – nieodpłatna pomoc prawna z możliwością realizacji mediacji, świadczona jest osobiście przez adwokatów i radców prawnych, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia przez aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego.
PUNKT NR 2 w każdy poniedziałek od godz. 14.00 do godz. 18.00 dyżury są pełnione przez adwokata w Urzędzie Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, pokój 119 (parter), tel. (41) 276-71-72

PUNKT NR 3 w Urzędzie Miejskim w Starachowicach, ul. Radomska 45, pokój 16 (parter) – nieodpłatna pomoc prawna z możliwością realizacji mediacji. Punkt prowadzony przez organizację pozarządową Stowarzyszenie Sursum Corda z Nowego Sącza – porad udzielają adwokaci.
PUNKT NR 4 w Urzędzie Miejskim w Starachowicach, ul. Radomska 45, pokój 16 (parter) – nieodpłatne poradnictwo obywatelskie z możliwością realizacji mediacji. Punkt prowadzony przez organizację pozarządową Stowarzyszenie Sursum Corda z Nowego Sącza – porad udzielają osoby o których mowa w art. 11 ust. 3a ustawy.

 

Powrót do góry