Ochrona środowiska - Gmina Mirzec

Gospodarka odpadami

 

1. Zasady dotyczące prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi

  Nowe zasady gospodarki odpadami >>

 Zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacjami na temat zmian w ustawie pod adresem naszesmieci.mos.gov.pl

 2. System w praktyce

 System gospodarki odpadami komunalnymi >>

 3. Zasady segregacji odpadów komunalnych

 Jak prawidłowo segregować odpady ? >>

 Darmowa gra edukacyjna dla dzieci od Ministerstwa Środowiska >>

 Informacja – odpady remontowo-budowlane >>

 Informacja – odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony samochodowe >>

 Informacja – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z gospodarstw domowych >>

 Informacja – przeterminowane leki >>

 Informacja – zużyte baterie >>

 Sens hierarchii postępowania z odpadami >>

 4. Kompostowanie

 Przydomowe kompostowanie odpadów >>

 5. Harmonogramy wywozu odpadów i stawki opłat za odpady

  Harmonogram wywozu odpadów w okresie 01.01.2024-31.12.2024 >>

 Stawki opłat za odpady >>

 6. Usuwanie odpadów zawierających azbest

 Informacja o realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Mirzec w 2017r.

 Informacja o realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mirzec w 2018r.

 Informacja o realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mirzec w 2019r.

Informacja o realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mirzec w 2020r.

 Informacja o realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mirzec w 2021r.

 Informacja o realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mirzec w 2022r.

Informacja o realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Mirzec w 2023r. 

Informacja o realizacji programu usuwania wyrobów zawierajacych azbest na terenie gminy Mirzec w 2024r. 

Wniosek o usunięcie odpadów zawierających azbest >>

 Wniosek o demontaż i usunięcie odpadów zawierających azbest >>

 Informacja o odpadach zawierających azbest >>

Obowiązki właścicieli i zarządców nieruchomości >>

7. Druki do pobrania

 Deklaracja o wysokości opłaty za śmieci >>

 Oświadczenie – zał. do deklaracji >>

 Formularz „zwrotu/przyjęcia odpadów” opakowaniowych po środkach ochrony roślin w ramach systemu zbiórki opakowań PSOR >>

 8. Podstawa prawna

 Prawo krajowe 1. Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r. poz. 2010, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2020r. poz. 797, z późn. zm.)

 Prawo lokalne

 1. UCHWAŁA NR XXIV/162/2020 RADY GMINY  W MIRCU z dnia 30 kwietnia 2020r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirzec

 2. UCHWAŁA NR XXIV/161/2020 RADY GMINY w MIRCU z dnia 30 kwietnia 2020r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XXVIII/192/2020 RADY GMINY w MIRCU z dnia 27 sierpnia 2020r. w sprawie zmiany uchwały Rady  Gminy w  Mircu w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 3. Uchwała NR XXVIII/172/2012 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu  nieczystości ciekłych na terenie gminy Mirzec.

 4. Uchwała NR XXVIII/173/2012 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Mirzec.

 5. UCHWAŁA NR XXIV/163/2020 RADY GMINY w MIRCU z dnia 30 kwietnia 2020r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty

 6. UCHWAŁA NR XXIV/164/2020 RADY GMINY w MIRCU z dnia 30 kwietnia 2020r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

 7. Uchwała Nr XXV/163/2016 Rady Gminy w Mircu z dnia 29 czerwca 2016r.w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Mirzec.

 9. Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mirzec

Wykaz podmiotów >>

 Informacja >>

 Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej >>

 10. Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mirzec niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

 Informacja  >>

 11. Informacja o osiągniętym przez gminę Mirzec oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganym poziomie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, poziomie składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych oraz poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Informacja o osiągniętych przez gminę Mirzec poziomach odzysku:

  2012r.>>  2013r.>>  2014r.>>   2015r.>>   2016 r. >> 2017 r. >>  2018 r. >>  2019r. >>  2020 r.>>  2021>>  2022>> 2023>>

Informacja o osiągniętych przez podmioty odbierające odpady poziomach odzysku:

2016r. >>  2017r. >>   2018r. >>  2019r.>>  2020 r.>>    2021>>    2022>> 2023>>

12. Informacja o podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

 Wykaz podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny z gospodarstw domowych >>

 

 13. Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne  od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mirzec

  Informacja  >>

14. Analiza stanu gospodarki odpadami

 -2012 r.      -2013 r.   – 2014r. – 2015r. – 2016r. – 2017r. – 2018r. – 2019r.  -2020r. – 2021r.  -2022r.  2023r.

15. Najczęściej zadawane pytania

 Pytania i odpowiedzi >>

16. Kontakt

Wszelkie pytania, uwagi lub nieprawidłowości związane z odbiorem odpadów prosimy zgłaszać:

– telefonicznie pod nr 41 276 71 93

Gospodarka wodno - ściekowa

Ochrona powietrza

1. Jakość powietrza. 

Aktualności dotyczące jakości powietrza na terenie województwa świętokrzyskiego, informacje o dotacjach oraz Program Ochrony Powietrza dla Województwa Świętokrzyskiego  i Plan działań krótkoterminowych można śledzić na stronie: https://powietrze.swietokrzyskie.pro/

Gmina Mirzec posiada zainstalowany czujnik jakości powietrza, który znajduje się na budynku Szkoły Podstawowej w Mircu.

Aktualny pomiar czujnika na stronie https://airly.org/map/en/#51.137424,21.05658,i18533

2. Sprawozdanie z realizacji programu ochrony powietrza za 2021r.
Sprawozdanie z realizacji programu ochrony powietrza

 3. Sprawozdanie z realizacji programu ochrony powietrza za 2022r.

Sprawozdanie z realizacji programu ochrony powietrza

4. Sprawozdanie z realizacji programu ochrony powietrza za 2023r.

Sprawozdanie za 2023 rok. 

5. Plan kontroli.

Plan kontroli

Powrót do góry