Ochrona środowiska - Gmina Mirzec

Gospodarka odpadami

 

1. Zasady dotyczące prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi

  Nowe zasady gospodarki odpadami >>

 Zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacjami na temat zmian w ustawie pod adresem naszesmieci.mos.gov.pl

 2. System w praktyce

 System gospodarki odpadami komunalnymi >>

 3. Zasady segregacji odpadów komunalnych

 Jak prawidłowo segregować odpady ? >>

 Darmowa gra edukacyjna dla dzieci od Ministerstwa Środowiska >>

 Informacja – odpady remontowo-budowlane >>

 Informacja – odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony samochodowe >>

 Informacja – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z gospodarstw domowych >>

 Informacja – przeterminowane leki >>

 Informacja – zużyte baterie >>

 Sens hierarchii postępowania z odpadami >>

 4. Kompostowanie

 Przydomowe kompostowanie odpadów >>

 5. Harmonogramy wywozu odpadów i stawki opłat za odpady

  Harmonogram wywozu odpadów w okresie 01.01.2022-31.12.2022 >>

 Harmonogram wywozu odpadów w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023>>

 Stawki opłat za odpady w 2021r. >>

 6. Usuwanie odpadów zawierających azbest

 Informacja o realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Mirzec w 2017r.

 Informacja o realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mirzec w 2018r.

 Informacja o realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mirzec w 2019r.

Informacja o realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mirzec w 2020r.

 Informacja o realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mirzec w 2021r.

 Informacja o realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mirzec w 2022r.

Wniosek o usunięcie odpadów zawierających azbest >>

 Wniosek o demontaż i usunięcie odpadów zawierających azbest >>

 Informacja o odpadach zawierających azbest >>

7. Druki do pobrania

 Deklaracja o wysokości opłaty za śmieci >>

 Oświadczenie – zał. do deklaracji >>

 Formularz „zwrotu/przyjęcia odpadów” opakowaniowych po środkach ochrony roślin w ramach systemu zbiórki opakowań PSOR >>

 8. Podstawa prawna

 Prawo krajowe 1. Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r. poz. 2010, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2020r. poz. 797, z późn. zm.)

 Prawo lokalne

 1. UCHWAŁA NR XXIV/162/2020 RADY GMINY  W MIRCU z dnia 30 kwietnia 2020r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirzec

 2. UCHWAŁA NR XXIV/161/2020 RADY GMINY w MIRCU z dnia 30 kwietnia 2020r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XXVIII/192/2020 RADY GMINY w MIRCU z dnia 27 sierpnia 2020r. w sprawie zmiany uchwały Rady  Gminy w  Mircu w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 3. Uchwała NR XXVIII/172/2012 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu  nieczystości ciekłych na terenie gminy Mirzec.

 4. Uchwała NR XXVIII/173/2012 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Mirzec.

 5. UCHWAŁA NR XXIV/163/2020 RADY GMINY w MIRCU z dnia 30 kwietnia 2020r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty

 6. UCHWAŁA NR XXIV/164/2020 RADY GMINY w MIRCU z dnia 30 kwietnia 2020r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

 7. Uchwała Nr XXV/163/2016 Rady Gminy w Mircu z dnia 29 czerwca 2016r.w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Mirzec.

 9. Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mirzec

Wykaz podmiotów >>

 Informacja >>

 Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej >>

 10. Informacja o miejscu zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mirzec niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, miejscu zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

 Informacja  >>

 11. Informacja o osiągniętych przez gminę Mirzec poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Informacja o osiągniętych przez gminę Mirzec poziomach odzysku:

  2012r.>>  2013r.>>  2014r.>>   2015r.>>   2016 r. >> 2017 r. >>  2018 r. >>  2019r. >>  2020 r.>> 

2021>>  

Informacja o osiągniętych przez podmioty odbierające odpady poziomach odzysku:

2016r. >>  2017r. >>   2018r. >>  2019r.>>  2020 r.>>   

 2021>>

12. Informacja o podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

 Wykaz podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny z gospodarstw domowych >>

 

 13. Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne  od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mirzec

  Informacja  >>

14. Analiza stanu gospodarki odpadami

 -2012 r.      -2013 r.   – 2014r. – 2015r. – 2016r. – 2017r. – 2018r. – 2019r.  -2020r. – 2021r.  -2022r. 

15. Najczęściej zadawane pytania

 Pytania i odpowiedzi >>

16. Kontakt

Wszelkie pytania, uwagi lub nieprawidłowości związane z odbiorem odpadów prosimy zgłaszać:

– telefonicznie pod nr 41 276 71 93

Gospodarka ściekowa

1. Wykaz podmiotów

posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Mirzec

Wykaz firm  >>
Wniosek o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych >>

 

 2. Zgłoszenie instalacji

Zgłosznie instalacji – informacja >>
Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia >>
Wniosek – zgłoszenie eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia >>

 

 

 3. Jak prawidłowo użytkować sieć kanalizacyjną

Jak prawidłowo użytkować sieć kanalizacyjną ? – ulotka 1 >>

Jak prawidłowo użytkować sieć kanalizacyjną ? – ulotka 2 >>

 

4. Decyzja zatwierdzająca taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Decyzja WA.RTZ.70.159.2021/5 ->>

Decyzja WA.RTZ.70.212.2021/5->>

 

Powrót do góry