Ochrona środowiska - Gmina Mirzec

Gospodarka odpadami

1. Nowy system gospodarki odpadami

Nowe zasady gospodarki odpadami >>

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacjami na temat zmian w ustawie pod adresem naszesmieci.mos.gov.pl

 

2. System w praktyce

Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi >>

 

3. Zasady segregacji odpadów komunalnych

Jak prawidłowo segregować odpady ? – ulotka1 >>

Jak prawidłowo segregować odpady ? – ulotka2 >>

Darmowa gra edukacyjna dla dzieci od Ministerstwa Środowiska >>

Informacja – odpady remontowo-budowlane >>

Informacja – odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony samochodowe >>

Informacja – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z gospodarstw domowych >>

Informacja – przeterminowane leki >>

Informacja – zużyte baterie >>

Sens hierarchii postępowania z odpadami >>

 

4. Kompostowanie

Przydomowe kompostowanie odpadów >>

 

5. Harmonogramy wywozu odpadów i stawki opłat za odpady

Harmonogram wywozu odpadów od 19.05.2020-31.12.2020 >>

Stawki opłat za odpady w 2020r. >>

 

6. Usuwanie odpadów zawierających azbest

Informacja o realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Mirzec w 2017r.

Wniosek o usunięcie odpadów zawierających azbest >>

Wniosek o demontaż i usunięcie odpadów zawierających azbest >>

Informacja o odpadach zawierających azbest >>

 

7. Druki do pobrania

Deklaracja o wysokości opłaty za śmieci >>

Oświadczenie – zał. do deklaracji >>

Formularz „zwrotu/przyjęcia odpadów” opakowaniowych po środkach ochrony roślin w ramach systemu zbiórki opakowań PSOR >>

 

8. Podstawa prawna

Prawo krajowe 1. Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r. poz. 2010, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2020r. poz. 797, z późn. zm.)

Prawo lokalne

1. UCHWAŁA NR XXIV/162/2020 RADY GMINY  W MIRCU z dnia 30 kwietnia 2020r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirzec

2. UCHWAŁA NR XXIV/161/2020 RADY GMINY w MIRCU z dnia 30 kwietnia 2020r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

3. Uchwała NR XXVIII/172/2012 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu  nieczystości ciekłych na terenie gminy Mirzec.

4. Uchwała NR XXVIII/173/2012 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Mirzec.

5. UCHWAŁA NR XXIV/163/2020 RADY GMINY w MIRCU z dnia 30 kwietnia 2020r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty

6. UCHWAŁA NR XXIV/164/2020 RADY GMINY w MIRCU z dnia 30 kwietnia 2020r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

7. Uchwała Nr XXV/163/2016 Rady Gminy w Mircu z dnia 29 czerwca 2016r.w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Mirzec.

 

9. Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mirzec

Wykaz podmiotów >>

Informacja >>

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej >>

 

10. Informacja o miejscu zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Informacja  >>

11. Informacja o osiągniętych przez gminę Mirzec poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Informacja o osiągniętych przez gminę Mirzec w 2012 roku poziomach odzysku >>

Informacja o osiągniętych przez gminę Mirzec w 2013 roku poziomach odzysku >>

Informacja o osiągniętych przez gminę Mirzec w 2014 roku poziomach odzysku >>

Informacja o osiągniętych przez gminę Mirzec w 2015 roku poziomach odzysku >>

Informacja o osiągniętych przez gminę Mirzec w 2016 roku poziomach odzysku >>

Informacja o osiągniętych przez gminę Mirzec w 2017 roku poziomach odzysku >>

Informacja o osiągniętych przez gminę Mirzec w 2018 roku poziomach odzysku >>

Informacja o osiągniętych przez podmioty odbierające odpady komunalne poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania >>

Informacja o osiągniętych przez podmioty odbierające odpady w 2017r. poziomach odzysku >>

Informacja o osiągniętych przez podmioty odbierające odpady w 2018r. poziomach odzysku>>

12. Informacja o podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

Wykaz podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny z gospodarstw domowych >>

 

13. Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne  od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mirzec

Informacja  >>

 

14. Analiza stanu gospodarki odpadami

– 2014r. – 2015r. – 2016r. – 2017r. – 2018r. 2019r.

 

15. Najczęściej zadawane pytania

Pytania i odpowiedzi >>

 

16. Kontakt

Wszelkie pytania, uwagi lub nieprawidłowości związane z odbiorem odpadów prosimy zgłaszać:

– telefonicznie pod nr 41 276 71 80

 

Powrót do góry