Centrum Usług Wspólnych - Gmina Mirzec

Dane podstawowe:

Centrum Usług Wspólnych w Mircu

Adres: Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec

Tel/Fax: (41) 276 71 96

NIP: 664 21 35 779

REGON: 366134412

E-mail: cuw@mirzec.pl, admirzec@poczta.onet.pl

Godziny pracy:

Poniedziałek – 730-1700

Wtorek – Piątek 730-1530

 

Kierownictwo:

Kierownik – Agata Mundzik

Główny księgowy – Dorota Szot

tel. (41) 276 71 96, (41) 27-13-024

Przedmiot działalności i kompetencje:

Centrum Usług Wspólnych pełni funkcję jednostki obsługującej placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mirzec.

Jako jednostka budżetowa Gminy Mirzec funkcjonuje od 1 stycznia 2017 roku, wcześniej jako Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Mircu od 1 stycznia 2000 r.

Do zadań CUW w Mircu należy :

1)  Obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna jednostek obsługiwanych:

a) prowadzenie rachunkowości : prowadzenie ksiąg rachunkowych, rozliczanie inwentaryzacji, wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego, sporządzanie sprawozdań finansowych i innych, które wynikają z ksiąg rachunkowych,

b) fachowe doradztwo planowania finansowego, w szczególności przygotowanie niezbędnych danych do sporządzania wniosku budżetowego projektu planu finansowego jednostek zgodnie z wymogami prawa finansowego,

c) prowadzenie obsługi kasowej i bankowej jednostek,

d) przygotowywanie list płatniczych, organizowanie wypłat wynagrodzeń , ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracowników obsługiwanych jednostek, dokonywanie wymaganych rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędem Skarbowym oraz  wystawianie zaświadczeń,

e) sporządzanie wymaganych sprawozdań z zakresu realizowanych zadań finansowych, funduszu płac i zatrudnienia we współpracy z dyrektorami jednostek,

f) obsługa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

g) prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych,

h) wprowadzanie danych do Systemu Informacji Oświatowej (SIO 1 i SIO 2),

i) dokonywanie analiz finansowych i organizacyjnych jednostek,

j) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji finansowej obsługiwanych jednostek,

k) archiwizacja dokumentacji.

 

2 ) Wykonywanie  zadań gminy z zakresu edukacji publicznej i kultury fizycznej :

a) przygotowanie projektów uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta dotyczących kształtowania sieci gminnych jednostek oświatowych, zakładania, przekształcania i likwidowania gminnych jednostek oświatowych, a także regulaminów wynagradzania nauczycieli i innych uchwał i zarządzeń w zakresie oświaty,

b) przeprowadzanie procedury oceny pracy dyrektorów,

c) przeprowadzanie procedur związanych z nauczycielskimi awansami zawodowymi, w tym przygotowywanie decyzji w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia awansu zawodowego,

d) opiniowanie arkuszy organizacyjnych i aneksów do arkuszy placówek oświatowych, szczególnie pod kątem analizy skutków finansowych,

e) prowadzenie akt osobowych dyrektorów placówek oświatowych ,

f) opracowywanie wniosków w zakresie odznaczeń, nagród i wyróżnień dla dyrektorów placówek oświatowych Gminy Mirzec,

g) prowadzenie spraw z zakresu organizacji dowozu uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych ,

h) prowadzenie kontroli spełniania obowiązku szkolnego i ewidencji obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat z terenu gminy oraz prowadzenie postępowań egzekucyjnych w tym zakresie,

i) realizacja rządowych programów pomocowych, w zakresie oświaty i wychowania przedszkolnego w tym udzielanie i rozliczanie przyznanych dotacji,

j) prowadzenie ewidencji niepublicznych placówek oświatowych, postępowań związanych z wpisem

niepublicznych placówek oświatowych do ewidencji, przygotowywanie decyzji o wpisie, odmowie dokonania wpisu lub skreślenia z ewidencji placówek niepublicznych,

k) prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych oraz spraw związanych z wpisem do rejestru,

l) prowadzenie bazy danych oświatowych w zakresie zadań przewidzianych dla organu prowadzącego – System Informacji Oświatowej,

ł) przygotowywanie na potrzeby Wójta  niezbędnych materiałów i informacji dotyczących oświaty i wychowania,

m) administrowanie obiektem sportowym Orlik 2012.

 

Powrót do góry