Czyste powietrze - Gmina Mirzec

Dane statystyczne na koniec trzeciego kwartału 2022 roku:

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie w gminie Mirzec – 117

Liczba przedsięwzięć zrealizowanych w gminie Mirzec – 58

Kwota wypłaconych dotacji – 993 413,89 zł

Gminny punkt konsultacyjno- informacyjny programu „Czyste Powietrze”

Czynny w każdy wtorek i czwartek od godz. 10.00 do 15.00 oraz w pierwszy  poniedziałek każdego miesiąca od godz. 15.00 do 17.00.

Kontakt tel.: (41) 27 13 033 wew. 3

 W dniu 15.02.2021r. Gmina Mirzec podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach dotyczące realizacji rządowego Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie emisji pyłów
i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery poprzez użytkowników domów jednorodzinnych. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła, jak również przeprowadzeniu prac termomodernizacyjnych budynku.

 Podpisanie porozumienia umożliwia mieszkańcom gminy złożenie wniosku za pośrednictwem Urzędu Gminy w Mircu oraz wsparcie Wnioskodawców w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie. Pracownik Urzędu Gminy udzieli również pomocy Wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnieniu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych dokumentów.

 Informacje dotyczące programu „Czyste Powietrze” jak również wzory dokumentów dostępne są na stronie https://portalbeneficjenta.wfos.com.pl/wymagana-dokumentacja-sciezka-wfosigw

 www.czystepowietrze.gov.pl

Spotkanie informacyjne „Czyste Powietrze”

Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy Mirzec na spotkanie informacyjne na temat programu „Czyste Powietrze”.

Spotkanie odbędzie się 17 grudnia 2021r. o godz. 1600 w Urzędzie Gminy w Mircu (sala konferencyjna- parter).

W trakcie spotkania omówione zostaną m.in. zasady Programu oraz proces składania wniosków.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego osoby chcące wziąć udział w spotkaniu proszone są o zgłaszanie tego faktu pod numer tel. (41) 27 67 170 wew. 3 do dnia 15.12.2021r. do godz. 1530 (zgłoszenie uczestnictwa obowiązkowe).

Ponadto przypominamy, iż informacje na temat programu mogą Państwo również uzyskać, w każdy wtorek i czwartek od godz. 1000 do 1500 w ramach działającego punktu informacyjno- konsultacyjnego programu „Czyste Powietrze” lub dzwoniąc pod numer tel. (41) 27 67 170 wew. 3.

 

 

Ostania szansa na uzyskanie dotacji do kotła na węgiel z programu „Czyste Powietrze”

Wytyczne Komisji Europejskiej, zapisy Krajowego Planu Odbudowy oraz Polskiego Ładu,
a także obowiązujące uchwały antysmogowe w poszczególnych województwach, które nakazują wymianę starych kotłów węglowych i ograniczają możliwość stosowania paliwa stałego (węgla) – te czynniki zdeterminowały zapowiadane już wcześniej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zmiany w programie „Czyste Powietrze”.

Od 2022r. koniec dotacji na kotły na węgiel.

Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” będzie możliwy tylko do końca obecnego roku. Zatem, aby otrzymać dotację wnioskujący musi do 31 grudnia 2021 r. złożyć wniosek o dofinansowanie obejmujący kocioł na węgiel, zakupić
i zamontować
to źródło ciepła, a dodatkowo potrzebna jest faktura wystawiona do końca bieżącego roku (warunek ten nie dotyczy wniosków złożonych przed datą wejścia w życie zmian w programie, czyli przed 1 lipca 2021 r.).

W związku z powyższym wszystkich chcących wymienić stare źródło ciepła na kocioł na węgiel, zapraszamy do gminnego punktu informacyjno-konsultacyjnego programu „Czyste Powietrze” w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Banki nowymi partnerami programu "Czyste Powietrze"

Od dnia 06.07.2021r. rozpoczęty został nabór ciągły wniosków o dofinansowanie dla formy dofinansowania jaką jest dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego w oparciu o:

– Program priorytetowy „ Czyste Powietrze”,

– Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”,

– wzór formularza wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Dotacją na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego objęte będą przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych lub w wydzielonych w tych budynkach lokalach mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego, w ramach Programu będzie można złożyć wyłącznie w bankach, które przystąpiły do jego wdrażania. Lista banków udzielających kredytu objętego dofinansowaniem w ramach Programu opublikowana jest na stronie internetowej https://czystepowietrze.gov.pl i będzie uzupełniana o nowe banki.

Dane wymagane w przypadku ubiegania się o dofinansowanie w programie Czyste powietrze

Osoby chcące złożyć wniosek o dofinansowanie, powinny przygotować następujące dane:

 1. Wnioskodawcy- PESEL, NIP (jeśli został nadany), dane adresowe, nr tel.
 2. Współmałżonka – imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz nr PESEL (jeśli dotyczy).
 3. Współwłaściciela/i – imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz nr PESEL (jeśli dotyczy).
 4. Nr księgi wieczystej- jeśli dla budynku lub nieruchomości gruntowej nie została założona księga wieczysta kserokopia innego dokumentu potwierdzającego prawo własności.
 5. Nr ewidencyjny działki (zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków).
 6. Rok wystąpienia o zgodę na budowę/zgłoszenia budowy dla budynku, na który składany jest wniosek.
 7. Powierzchnia całkowita budynku (m2).
 8. W przypadku prowadzenia w budynku/lokalu mieszkalnym działalności gospodarczej w rozumieniu Programu:
 • powierzchnia wykorzystywana na prowadzenie działalności gospodarczej (m2);
 • liczba miesięcy w roku wykorzystania powierzchni na prowadzenie działalności gospodarczej.
 1. Dochód wykazany w PIT z ostatniego roku rozliczeniowego (w przypadku ubiegania się o dofinansowanie z 1 część programu).
 2. Zaświadczenie wydane z GOPS-u (w przypadku ubiegania się o dofinansowanie
  z 2 części programu).
 3. Ilość hektarów przeliczeniowych (użytki rolne)- jeśli dotyczy.
 4. Nr rachunku bankowego właściwy do przekazania dotacji.

 Ponadto należy wskazać zakres, na który beneficjent będzie starał się o dofinansowanie.
W przypadku wnioskowania o dofinansowanie do ocieplenia przegród budowlanych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej należy podać zakres w m2

Maksymalny poziom dofinasowania z programu Czyste Powietrze

Od 25 stycznia 2022r. została uruchomiona III część programu Czyste Powietrze dla beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania.

Beneficjenci to osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:

1) są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;

2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

 1. a) 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 2. b) 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany (zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie).

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Opcja 1

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:

– zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u. albo

– zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2b do programu.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub c.w.u. (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do c.w.u.),

– zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,

– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),

– dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Kwota maksymalnej dotacji:

– 60 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej

– 69 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną.

Opcja 2

Przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),

– wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.

Kwota maksymalnej dotacji:

– 30 000 zł.

Zmiany w programie "Czyste powietrze"

Od 15.07.2022r. ruszył program „Czyste Powietrze Plus”. Wyższe dotacje na wymianę „kopciuchów” i ocieplanie domów jednorodzinnych. Zyskają najmniej zarabiający.

Dobra wiadomość dla osób zamierzających skorzystać z popularnego programu „Czyste Powietrze”. Na wymianę starego pieca węglowego (tzw. kopciucha) oraz kompleksową termomodernizację domu jednorodzinnego beneficjenci dostaną z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowanie wyższe o 10 tys. zł. Teraz w przypadku osób o niskich dochodach maksymalna dotacja może wynieść nawet 79 tys. zł. Korzystną nowością w programie jest także jednoczesne wprowadzenie prefinansowania, a więc możliwości otrzymania pieniędzy jeszcze przed rozpoczęciem remontu.

Obecne zmiany sprawią, że program w nowej odsłonie, pod umowną nazwą „Czyste Powietrze Plus”, będzie jeszcze łatwiej dostępny przez co szybciej wdrażany, a przede wszystkim stanie się atrakcyjniejszy dla osób o niskich dochodach.

Modyfikacja programu wprowadzona z myślą o nowych beneficjentach zakłada, w przypadku prefinansowania inwestycji, zwiększenie o 10 tys. zł maksymalnych kwot dotacji na prace remontowe realizowane w ramach części 2) i 3) programu „Czyste Powietrze”, a więc odnoszących się do osób o najniższych dochodach, uprawnionych do podwyższonego i najwyższego poziomu wsparcia. Po obecnych zmianach, maksymalna bezzwrotna dotacja w części 2) zwiększy się z 37 do 47 tys. zł, a górny pułap dofinansowania w części 3) wzrośnie z 69 do 79 tys. zł. Co bardzo istotne, jednoczesne zastosowanie nowego rozwiązania finansowego, jakim jest prefinansowanie sprawi, że „z wyprzedzeniem” będzie można otrzymać aż do 50 proc. przewidzianej kwoty dotacji. Pieniądze, z terytorialnie właściwego dla lokalizacji danego budynku, wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wpłyną bezpośrednio na rachunek wykonawcy robót w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy o dofinansowanie. To bardzo korzystne udogodnienie, gdyż dotychczas wypłata dotacji odbywała się w formie refundacji dopiero po zakończeniu części lub całości przedsięwzięcia.

Wspomniane korzyści i udogodnienia, skierowane do beneficjentów 2) i 3) części programu „Czyste Powietrze”, będą dostępne dla nowych wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie. Podstawą otrzymania dotacji zwiększonej o 10 tys. zł jest przynależność do grupy beneficjentów o najniższych dochodach, potwierdzona stosownym zaświadczeniem o wysokości zarobków. Natomiast warunkiem wypłaty pieniędzy na zasadzie prefinansowania ma być przesłanie wraz z wnioskiem o dotację umowy zawartej z wykonawcą na przeprowadzenie konkretnych prac zgodnych z zapisami programu. W ramach realizowanego przedsięwzięcia możliwe będzie zawarcie do trzech umów z wykonawcami. Mogą one zostać dostarczone na etapie uzupełniania wniosku, na co wnioskodawca będzie miał 10 dni roboczych. Zaliczka w wysokości do 50 proc. najwyższej możliwej wysokości dotacji, przypadającej dla danego beneficjenta, będzie wypłacana bezpośrednio na konto wykonawcy.

Ze szczegółami programu można zapoznać się na stronie https://portalbeneficjenta.wfos.com.pl/wymagana-dokumentacja-sciezka-wfosigw , jak również na stronie głównej NFOŚiGW.

Osoby zainteresowane programem zapraszamy również do Gminnego Punktu Konsultacyjno- Informacyjnego Programu Czyste Powietrze czynnego w każdy wtorek i czwartek od godz. 10.00 do 15.00 oraz w pierwszy  poniedziałek każdego miesiąca od godz. 15.00 do 17.00.

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego pod numerem tel.: (41) 27 13 033 wew. 3.

 

Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla błękitnego nieba

7 września obchodzimy Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba.

Przypominamy mieszkańcom gminy Mirzec o funkcjonowaniu Gminnego punktu konsultacyjno- informacyjnego programu „Czyste Powietrze” czynnego w każdy wtorek i czwartek od godz. 10.00 do 15.00 oraz w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca od godz. 15.00 do 17.00.

Zachęcamy również do zapoznania się z zapisami programu dostępnymi na stronie www.czystepowietrze.gov.pl .

Informacje na temat programu można również uzyskać dzwoniąc pod nr tel.: (41) 27 13 033 wew. 3.

Podstawowe informacje o programie „Czyste Powietrze”:

Dla kogo?

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na co?

Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Ile?

Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania do 37 000 zł i do 47 000 zł (dotacja z prefinansowaniem) dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz 69 000 zł79 000 zł (dotacja z prefinansowaniem) dla najwyższego poziomu dofinansowania.

 

Nowości w programie „Czyste Powietrze” planowane na 2022 rok

Spotkanie informacyjne na temat programu „Czyste Powietrze”

28 marca 2022r. o godz. 1600 w Urzędzie Gminy w Mircu (sala konferencyjna- parter) odbędzie się spotkanie na temat programu Czyste Powietrze.

W trakcie spotkania omówione zostaną m.in. zasady Programu oraz proces składania wniosków. Spotkanie zostanie poprowadzone przez przedstawiciela Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy zainteresowanych programem.

Powrót do góry