Ośrodek Zdrowia - Gmina Mirzec

Dane podstawowe:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Mircu świadczy usługi medyczne zgodnie z umową z Narodowym Funduszem Zdrowia w ośrodkach:

 

Ośrodek Zdrowia w Mircu
Mirzec Stary 14, 27-220 Mirzec
Tel. 41 271 30 88, 41 252 71 95, 577 606 224

Godziny pracy (dostępność do lekarza POZ):

Poniedziałek- Piątek 800-1800

 

Ośrodek Zdrowia w Jagodnem
Jagodne 138b, 27-220 Mirzec
Tel. 41 271 42 22

Godziny pracy (dostępność do lekarza POZ):

Poniedziałek- Piątek 800-1500

 

NIP: 664 10 35 969

REGON: 290415555

E-mail: spzoz.mirzec@onet.pl

strona internetowa: www.spzoz-mirzec.pl

Kierownictwo:

Dyrektor – Anna Rokita

Główna księgowa – Edyta Bąk

Tel. 41 271 30 88

Przedmiot działalności i kompetencje:

SPZOZ Ośrodek Zdrowia w Mircu jako zakład opieki zdrowotnej prowadzi działalność polegającą na zapewnieniu udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie: podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i stomatologii, w następujących dziedzinach medycyny: 

 •    medycyny rodzinnej,
 •    pediatrii,
 •    położnictwa i ginekologii,
 •    stomatologii zachowawczej,
 •    diagnostyki laboratoryjnej,
 •    rehabilitacji medycznej.

Ponadto Ośrodek Zdrowia prowadzi rejestr usług medycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

Do zadań Ośrodka Zdrowia należy w szczególności:

 •    dokonywanie oceny stanu zdrowia ludności oraz określanie potrzeb w zakresie ich zaspakajania,
 •    udzielanie świadczeń zdrowotnych profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych oraz pielęgniarskich z zakresu medycyny ogólnej, rodzinnej i pediatrii, wykonywanych
  w ramach ambulatoryjnej i środowiskowej opieki zdrowotnej,
 •    objęcie opieką profilaktyczną populacji wieku rozwojowego, kobiet w ciąży, porodu
  i połogu oraz chorych wymagających opieki medycznej,
 •    prowadzenie czynnego poradnictwa,
 •    udzielanie porad lekarskich w warunkach ambulatoryjnych i w domu chorego,
 •    orzekanie o stanie zdrowia, a tym samym o czasowej niezdolności do pracy,
 •    prowadzenie nadzoru sanitarnego, zapobiegawczego i szerzenie oświaty zdrowotnej,
  w szczególności prowadzenie szczepień ochronnych,
 •    organizowanie innych form opieki medycznej w sytuacjach awaryjnych (klęski żywiołowe, katastrofy, epidemie),
 •    organizowanie medycyny i higieny szkolnej,
 •    współpraca ze szpitalami, poradniami specjalistycznymi, pogotowiem i innymi jednostkami dla zapewnienia prawidłowej diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania,
 •    czynności nie wymienione wyżej wynikające z bieżących potrzeb zdrowotnych lub medyczno – społecznych, zlecone do wykonania przez organy administracji państwowej.
Powrót do góry