Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Gmina Mirzec

Dane podstawowe:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu

Adres: Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec

Tel./Fax: 41 271 30 10

NIP:  664 18 70 695

REGON: 291129923

E-mail: gops@mirzec.plgopsmirzec@o2.pl

strona internetowa: www.gopsmirzec.pl

Godziny pracy:

Poniedziałek 7:30 – 17:00

Wtorek- Piątek 7:30 – 15:30

 

Kierownictwo:

Kierownik – Ewelina Strycharska

Główny księgowy – Irena Tarabasz

Tel. 41 276 71 97

 

Przedmiot działalności i kompetencje:

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu jest podstawową jednostką systemów pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i sytemu pieczy zastępczej.

Ośrodek realizuje zadania pomocy społecznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, przyznaje i wypłaca świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, prowadzi postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych. Pomaga osobom doświadczającym przemocy w rodzinie poprzez działania w ramach procedury ,,Niebieskiej karty”.  Świadczy  szeroko rozumianą pracę socjalną, czyli służy pomocą w formie poradnictwa, udzielania informacji, pomaga w załatwianiu spraw urzędowych osobom, które wymagają tego rodzaju wsparcia.

 

Do zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mircu należy m.in.:

 

 •    opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,
 •    sporządzanie oceny w zakresie pomocy społecznej,
 •    udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
 •    przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, zasiłków celowych, zasiłków stałych,
  zasiłków specjalnych celowych i zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,
 •    opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny,
 •    praca socjalna,
 •    dożywianie dzieci,
 •    sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
 •    kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,
 •    pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 •    prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,
 •    współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach,
 •    organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,
 •    prowadzenie działalności Klubu Senior+ w Gminie Mirzec.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu realizuje Programy rządowe: Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – asystent rodziny, Rządowy programu „Dobry Start”.

Powrót do góry