Deklaracja dostępności - Gmina Mirzec

Deklaracja dostępności

Gmina Mirzec zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mirzec.pl.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niezgodności z ustawą:

  • Niektóre elementy mogą nie posiadać tekstu alternatywnego.
  • Niektóre elementy mogą posiadać tekst alternatywny, który nie w pełni je opisuje.
  • Niektóre pliki do pobrania lub ich elementy mogą być niedostępne cyfrowo.
  • Napisy i audiodeskrypcje do materiałów multimedialnych mogą pojawiać się z opóźnieniem, ze względu na czas potrzebny na ich przygotowanie.

Wyłączeniu z dostępności cyfrowej podlegają elementy wymienione w Art. 3 ust. 2 ustawy, przede wszystkim:

  • Treści które nie zostały nabyte przez Urząd Gminy w Mircu, ani przez niego lub na jego rzecz wytworzone.
  • Treści których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której Urząd Gminy w Mircu nie jest uprawniony.
  • Multimedia nadawane na żywo lub opublikowane przed dniem sporządzenia oświadczenia.
  • Mapy interaktywne i geoportale.
  • Dokumenty opublikowane przed dniem 2sporządzenia niniejszego oświadczenia.

Data publikacji strony internetowej: 01.01.2011 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 31.08.2020r.

Oświadczenie sporządzono dnia: 16.02.2021r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Wersja kontrastowa dla osób niedowidzących

Strona www.mirzec.pl obejmuje zarówno wersję domyślną jak i wysokokontrastową dedykowaną osobom niedowidzącym.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt org@mirzec.pl.  Osobą kontaktową jest Katarzyna Kąpała. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 276 71 81. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Powrót do góry