konsultacje społeczne Archives - Gmina Mirzec

Plan zrównoważonej mobilności miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy był tematem konsultacji, które przeprowadzone zostały w Urzędzie Gminy w Mircu.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele gminy Mirzec z wójtem Mirosławem Sewerynem, wójt gminy Pawłów Marek Wojtas, przewodniczący Rady Gminy w Mircu Jan Zawisza, dyrektorzy szkół, sołtysi, przedstawiciele Młodzieżowej Rady Gminy Mirzec.

Prelegentem spotkania był przedstawiciel zespołu opracowującego dokument …

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne w sprawie Planu Zrównoważonej Mobilności  Miejskiej.

Spotkanie odbędzie się 16 stycznia 2023 o godz. 14.00 w budynku Urzędu Gminy w Mircu. Prelegentem spotkania będzie przedstawiciel zespołu opracowującego dokument dr inż. Maciej Michnej z Politechniki Krakowskiej.

Konsultacje potrwają do 19 stycznia 2023 roku.

Projekt Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

Przypominamy, że trwają konsultacje społeczne na temat planu zrównoważonej mobilności miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy.

Jednym z elementów konsultacji są dyżury konsultantów. Pierwszy z nich odbędzie się on-line na platformie Teams w czwartek 5 stycznia w godzinach od 14.00 do 15.30. Link do spotkania https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGM1N2ExYTUtMDE1OC00OThlLWFmN2EtODM0MzhlNTc1YzEx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%220c8b28ce-7729-40b6-9d38-60ef1a330639%22%7d

W czasie dyżuru konsultanta będzie można porozmawiać  o opracowanych dokumentach w …

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym w sprawie zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości z „części wsi” na “wieś”.

Zaproszenie skierowane jest do mieszkańców: Mirca Starego, Mirca-Czerwonej, Mirca-Korzonka, Mirca-Majoratu, Mirca-Malcówek, Mirca-Ogrodów, Mirca-Podborek, Mirca-Poddąbrowy, Mirca-Podkwalowa oraz Mirca-Poduchowne.

Spotkanie odbędzie się 8 sierpnia 2022 roku o godzinie 19.30 w hali sportowej w Mircu.

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn zachęca mieszkańców sołectw Mirzec I i Mirzec II do wzięcia udziału w ankiecie dotyczącej zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości.

Ankiety skierowane są do mieszkańców miejscowości Mirzec Stary, Mirzec-Czerwona, Mirzec-Korzonek, Mirzec-Majorat, Mirzec-Malcówki, Mirzec-Ogrody, Mirzec-Podborki, Mirzec-Poddąbrowa, Mirzec-Podkowalów oraz Mirzec-Poduchowne.

Zgodnie z artykułem 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 roku o urzędowych nazwanych miejscowości …

Wójt Gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał zarządzenie w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami poszczególnych sołectw Gminy Mirzec konsultacji społecznych dotyczących projektu Statutów Sołectw Gminy Mirzec.

Konsultacje prowadzone będą w terminie od 22 kwietnia 2022 roku do 6 maja 2022 roku.

Załącznik nr 1 Projekt Statutu Sołectwa Gadka

Załącznik nr 2 Projekt Statutu Sołectwa Jagodne

Załącznik nr 3 Projekt Statutu Sołectwa …

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn zawiadamia mieszkańców gminy Mirzec, że w dniach od 07.02.2022r. do 28.02.2022r. odbędą się konsultacje społeczne dotyczące projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirzec na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”.

Załączniki:

1) Zarządzenie Wójta Gminy Mirzec,

2) Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mirzec,

3) Prognoza oddziaływania na środowisko,

4) Formularz zgłaszania uwag,

5) …

Wójt Gminy Mirzec Mirosław Seweryn zaprasza mieszkańców sołectwa Tychów Nowy do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie nadania drodze gminnej nr 347026T w Tychowie Nowym nazwy ulicy Kopalnianej.

Konsultacje odbędą się w okresie od 12 maja do 2 czerwca 2021 roku. W załączeniu projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, obwieszczenie wójta gminy Mirzec, ankieta konsultacyjna …

Powrót do góry