Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne w sprawie Strategii Terytorialnej ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy - Gmina Mirzec

Spotkanie konsultacyjne w sprawie projektu Strategii Terytorialnej ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy odbędzie się 10 listopada 2023 roku o godzinie 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Mircu.

Po raz pierwszy w historii samorządu terytorialnego 17 gmin północnej części regionu świętokrzyskiego w tym gmina Mirzec zawiązały partnerskie porozumienie międzygminne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy (MOF MP). Na podstawie tego porozumienia zdecydowano o opracowaniu  Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy (ZIT MOF MP) – potocznie zwany dokument strategii (wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Partnerzy porozumienia ustalili, że w strategii w sposób spójny i komplementarny powstaną cele wszystkich gmin w tym i gminy Mirzec w kierunku rozwoju obszarów tracących funkcje społeczno-gospodarcze . Jest to o tyle ważne, że gmina Mirzec według dokumentów wyższego rzędu należy do obszaru strategicznej interwencji (obszar zagrożony marginalizacją, posiadający bariery rozwojowe wskazany w Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+). Dlatego niezmiernie ważny jest udział mieszkańców gminy Mirzec we wspólnie wypracowanym dokumencie strategii wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla MOF MP.

W trakcie spotkania w dniu 10 listopada zaprezentowana zostanie m.in. analiza SWOT, wizja i misja strategii, cele strategiczne i operacyjne, kierunki działań oraz wybrane projekty w tym “Żelazne Doliny”. Podczas spotkania będzie można również dyskutować w tematyce projektu strategii, prognozy oddziaływania na środowisko oraz złożyć uwagi do konkretnych zapisów dokumentów poddanych konsultacjom.

Przypominamy, że konsultacje są prowadzone w terminie od 30.10.2023 r. do 19.11.2023 r. Uwagi do projektu Strategii oraz Prognozy można zgłaszać:

1) na piśmie poprzez wypełnienie załączonego Formularza Zgłaszania Uwag i wysłanie na adres: Urząd Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec z dopiskiem „Strategia ZIT MOF Miasta Północy wraz Prognozą”;

2) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w tym drogą elektroniczną poprzez wypełnienie załączonego Formularza Zgłaszania Uwag i wysłanie na adres e-mail: sekretariat@mirzec.pl wpisując w tytule maila: „Strategia ZIT MOF Miasta Północy wraz Prognozą”;

3) za pomocą formularzy online

a) Strategia ZłT – aktywny link

b) Prognoza Oddziaływania na Środowisko – aktywny link;

4) w trakcie stacjonarnego spotkania konsultacyjnego w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Mircu w dniu 10 listopada 2023r. o godz. 13.30.

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy na lata 2023-2030 wraz z Prognozą dostępny jest w załączniku do niniejszego ogłoszenia, a także:

1) w siedzibie Urzędu Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec w sekretariacie Urzędu Gminy oraz pokoju nr 218 w godzinach 7.30-15.30

2) na stronie internetowej gminy Mirzec www.mirzec.pl oraz BIP pod adresem: bip.mirzec.pl

Kontakt merytoryczny w niniejszej sprawie można uzyskać dzwoniąc do koordynatora gminy Mirzec MOF MP po nr 41 27 67 194 lub e-mali: fundusze.zewnetrzne@mirzec.pl

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Skarżysko Kamienna- lider porozumienia międzygminnego MOF MP.

Formularz zgłaszania uwag

Prognoza oddziaływania na środowisko dla Strategii ZIT

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych MOF Miasta Północy

Załącznik 1. do Prognozy – mapy ochrona przyrody

Załącznik 2. do Prognozy – mapy wody

Załącznik 2. do Strategii ZIT – przebieg Szlaku Turystyki Postindustrialnej Żelazne Doliny

Powrót do góry