2016 - 2021 Czas rozwoju - Gmina Mirzec

Dla lokalnej społeczności wybory samorządowe mają zawsze najwyższą rangę. Według badań CBOS najbardziej angażują gminne wspólnoty, gdyż odczytywane są jako te, które mają największy bezpośredni  wpływ na życie gmin i powiatów.

Mija 5 lat od wyborów, w trakcie których decydowaliśmy o obsadzeniu stanowiska Wójta Gminy Mirzec. 14 marca 2016 roku na uroczystej sesji Rady Gminy w Mircu został zaprzysiężony nowo wybrany wójt Mirosław Seweryn.

W dużym skrócie przedstawiamy Państwu najważniejsze gminne inwestycje minionej pięciolatki, bowiem w lustrze liczb najlepiej widać, jak owocny był to czas zrównoważonego rozwoju gminy Mirzec, naszej Małej Ojczyzny.

Ogólne nakłady inwestycyjne  w gminie Mirzec w latach 2016 – 2020 to 61 158 987 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów sto pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych), w tym:
1. drogownictwo – 25 463 842 zł;
2. budowa oświetlenia – 742 590 zł;
3. inwestycje oświatowe i sportowe – 17 705 377 zł;
4. inwestycje w zakresie ochrony środowiska – 6 229 770 zł;
5. ochrona przeciwpożarowa – 4 462 170 zł;
6. inwestycje w ochronę zdrowia i pomoc społeczną – 2 164 584 zł;
7. nakłady na kulturę – 2 960 773 zł;
8. zagospodarowanie przestrzeni publicznej –  587 850 zł;
9. rozwój e-usług na terenie gminy Mirzec – 842 031 zł.

Jak widać, skala inwestycji w różne dziedziny życia na przestrzeni ubiegłych 5 lat jest wyjątkowa w całej historii gminy Mirzec, która nie należy przecież do gmin zasobnych w środki, a mimo to dzięki przemyślanej, metodycznej pracy Wójta Gminy Mirzec, Rady Gminy w Mircu i poszczególnych referatów Urzędu Gminy w Mircu udało się pozyskać i zagospodarować w gminie ponad 61 mln. . Środki te w widoczny sposób odmieniły oblicze naszych dróg, szkół, jednostek straży pożarnej, ośrodków zdrowia, sportu i kultury.
Dzięki temu żyje się nam lepiej i bezpieczniej.

Inwestycje drogowe oraz inwestycje w bezpieczeństwo na drogach – 25 463 842 zł

Lata 2016 – 2020 to czas niezwykle intensywnych prac na lokalnych drogach. Remonty i przebudowa odbywała się zarówno na drogach gminnych jak i powiatowych.
Łączne nakłady inwestycyjne poniesione w latach 2016 – 2020 wyniosły 25 463 842 zł.
Tak duże środki finansowe zaowocowały remontem i przebudową ok. 30 km dróg. Jest to odcinek porównywalny z odległością dzielącą Mirzec i Radom.

Drogi powiatowe

Pośród inwestycji wyróżniają się nakłady gospodarcze na drogi powiatowe realizowane we współpracy gminy Mirzec z powiatem starachowickim.
Najważniejsze z nich to:
rozbudowa drogi powiatowej Osiny – Mokra Niwa – Trębowiec-Krupów – Trębowiec Duży – granica województwa świętokrzyskiego  (5 830 m; czas realizacji 2016 – 2018; łączny koszt 5 206 998 zł);
– przebudowa drogi powiatowej Tychów Nowy – Ostrożanka (4 187 m; 2018–2019; koszt 4 571 655 zł);
– przebudowa drogi powiatowej Gadka – Jagodne (2 165 m; 2018 – 2019; koszt 4 390 022 zł).

W trakcie realizacji jest remont drogi powiatowej Mirzec-Podkowalów – Mirzec-Poddąbrowa (890 m, zak. 15.07.2021 r., łączne nakłady 1 080 440 zł.)

Oprócz prac związanych z nawierzchniami dróg powiatowych wykonywano takie prace jak np.:
– budowę systemu odwodnienia: Gadka  (640 m; 2018 r.; 215 341 zł);
– odwodnienie drogi dojazdowej do posesji w Małyszynie Dolnym (2019; 104 148 zł);
– chodnik dla pieszych w Małyszynie Górnym (2020 r.; gmina Mirzec 60 380 zł).

Wzdłuż dróg powiatowych w trakcie każdej z inwestycji powstawała infrastruktura niezbędna do ich poprawnego funkcjonowania i zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom ruchu: utwardzone pobocza, zjazdy, barierki, przepusty, chodniki.

Drogi gminne
Nie mniej intensywnie prowadzone były prace na drogach gminnych. Do ich remontów i przebudowy wykorzystano pieniądze pochodzące z budżetu gminy Mirzec oraz pieniądze pochodzące z projektów powstałych w Urzędzie Gminy w Mircu w celu pozyskania środków zewnętrznych.

Oto najważniejsze z inwestycji:
– remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej (łącznie 2 012 507 zł):
– Mirzec – Mirzec-Stara Wieś, 2018 r., 649 686 zł;
Małyszyn – Krzewa, 2018 r., 411 877 zł;
Gadka-Majorat, 2018 r., 950 944 zł;
­– całościowy remont drogi Mirzec-Majorat – Tychów Nowy (2 867 m, 2019 r., 1 381 818 zł);
­– przebudowa drogi gminnej Mirzec-Poduchowne – Mirzec-Korzonek (353 m, 2016 – 2018, 1 101 131 zł);
– przebudowa drogi wewnętrznej Trębowiec ­­– Krupów – 744 (633 m, 2019 r., 610 805 zł);
– przebudowa drogi gminnej Gadka kościół – Gadka szkoła (etap I i II, 470 m oraz chodnik, 2016 – 2018 r., 451 888 zł);
– remont drogi gminnej w Gadce-Majoracie II etap (977 m, 2020 r., 440 153 zł);
remont drogi gminnej Mirzec-Poddąbrowa – ul. Langiewicza – Mirzec-Malcówki (910 m, 2018 r., 426 483 zł);
przebudowa drogi gminnej Mirzec-Podborki – Mirzec-Majorat (1 279 m, 2016 r., 339 684 zł);
– przebudowa drogi w Osinach (998 m, 2019 r. –  30.06.2021 r., etap II 1 791 123 zł, etap III 328 199 zł);
– remont drogi gminnej w Mircu-Majoracie za SKR-em (640 m, 2019 r., 305 193 zł);
– remont drogi gminnej – łącznika między Ostrożanką a Krzewą (520 m, 2019 r., 221 709 zł);
– przebudowa drogi gminnej w Jagodnem-Starej Wsi (321 m, 2017 r., 203 631 zł).

Łatwiej dojechać w pole i do oddalonych posesji
Gmina pamiętała także o drogach dojazdowych do pól
Przebudowano następujące ciągi komunikacyjne:
– Tychów Stary – Tychów Nowy (etap I – 385 m, 2016 r. i etap II – 500 m, 2020 r.);
Mirzec-Podkowalów – Mirzec-Podborki (600 m, 2017 r.);
– Mirzec-Podkowalów – Mirzec-Podborki (935 m, 2018 r.);
– Osiny (570 m, 2019 r.);
– Tychów Stary ­ – Tychów Nowy (etap I – 450 m, 2019 r., etap II – 500 m, 2020 r.).

Remontowano i przebudowywano również drogi dojazdowe do posesji (Ostrożanka – młyn, Małyszyn Dolny wraz z odwodnieniem).
Łączny koszt budowy dróg dojazdowych do pól i posesji wraz z niezbędnym odwodnieniem wyniósł 658 642 .

Inwestycje na drogach gminnych prowadzono w każdej miejscowości.

Coraz jaśniej i bezpieczniej. Budowa i modernizacja oświetlenia – 742 590 

Do poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg i chodników przyczyniła się szeroko zakrojona modernizacja i budowa ulicznego oświetlenia.
Oto miejsca gdzie instalowano nowe oświetlenie lub prowadzono jego modernizację:
– Osiny-Mokra Niwa;
– Mirzec-Malcówki – Mirzec ul. Langiewicza;
Mirzec-Majorat;
– Mirzec-Czerwona;
– Mirzec-Poduchowne – Mirzec-Korzonek;
– Osiny – Osiny-Majorat;
– Małyszyn Górny – Małyszyn Dolny;
– Mirzec-Majorat II;
– Tychów Stary;
– Mirzec-Poddąbrowa;
Trębowiec Mały – droga 744;
– Mirzec-Podborki – Mirzec-Majorat;
– Osiny boisko;
– Krzewa – Małyszyn Górny;
­– Trębowiec Duży – Mirzec-Czerwona;
– Mirzec-Majorat – Tychów Nowy.

Na bieżąco uzupełniano oświetlenie w różnych lokalizacjach.
Łączny koszt wymienionych prac wyniósł 742 590 .

Warto zaznaczyć, że gmina przygotowuje się do wymiany dotychczasowych tradycyjnych świetlówek wraz z oprawami na nowoczesne oświetlenie LED, które w dłuższej perspektywie przyniesie wymierne korzyści. Łącznie planowana jest wymiana 1632 szt. opraw. Dotychczas wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej. Trwa postępowanie przetargowe na wykonanie prac związanych z modernizacją.

Przy drogach pojawiły się również barierki ochronne, a na jezdni linie akustyczno-wibracyjne. W Mircu, Trębowcu oraz w Gadce powstały bezpieczne przejścia dla pieszych z barierkami, sygnalizacją świetlną i radarem informacyjnym w Gadce (w sumie 291 851 zł). Planowane jest także usytuowanie podobnych przejść z radarami w innych, niebezpiecznych miejscach przy drogach powiatowych i wojewódzkich.

Do poprawy bezpieczeństwa w gminie Mirzec przyczynia się w istotny sposób przywrócony z inicjatywy wójta Mirosława Seweryna Posterunek Policji w Mircu. Obecnie mieści się on w urzędzie gminy, lecz już wkrótce przeniesie się do nowego budynku, który powstanie w centrum Mirca. Prace przygotowawcze do jego budowy rozpoczęły się w 2020 r.

Inwestycje oświatowe i sportowe – 17 705 377 zł

Bardzo dużą część środków budżetowych przeznacza się w naszej gminie na rozwój placówek oświatowych i obiektów sportowych znajdujących się w szkołach lub na terenach leżących w ich pobliżu.

Lata 2016 – 2020 to 17 705 377 zł zainwestowanych w oświatę, w tym 5 778 449 zł w obiekty sportowe. Wymienione środki pochodziły bądź to z budżetu gminy, bądź też z dotacji lub projektów.

Niemal co roku w szkołach przeprowadza się mniejsze lub większe remonty. Ostatnie pięć lat to czas niespotykanego wcześniej  skoku technologicznego związanego z nauczaniem. Zakupiono w tym czasie m.in. kompletne pracownie komputerowe do każdej szkoły i dokonano modernizacji infrastruktury sieciowej oraz urządzeń sieciowych. Pozyskano tablice i monitory interaktywne, drukarki, laptopy do zdalnej nauki i inne nowoczesne pomoce. Dla uczniów zorganizowano zajęcia kształcące i rozwijające kompetencje cyfrowe, zaś dla nauczycieli zorganizowano studia podyplomowe i szkolenia w zakresie nowych technologii oraz warsztaty z zakresu korzystania z narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych na wszystkich przedmiotach nauczania oraz w nauczaniu początkowym.   

Za 6 561 270 zł  przeprowadzono termomodernizację 7 szkolnych budynków i budynku urzędu gminy (oprócz zmodernizowanej wcześniej szkoły w Gadce). Na ich dachach zamontowano panele fotowoltaiczne. Budynki pochłaniające dotychczas wiele energii stały się w ten sposób nie tylko bardziej przyjazne dla środowiska, ale zyskały także na estetyce. Wyładniało również ich otoczenie.

W 2019 r. w Szkole Podstawowej Tychowie Starym powstała jedna z ładniejszych w gminie sal gimnastycznych za 2 800 063 zł. W 2017 r. w Gadce i w Osinach powstały nowoczesne boiska wielofunkcyjne ( w sumie 2 643 927 zł). Od podstaw zbudowano również podobne boiska w 2020 r. w Jagodnem, a w 2021 rozpocznie się budowa boiska w Trębowcu (475 076 zł).

W Jagodnem, Trębowcu i w Tychowie Nowym wybudowano obok szkół siłownie zewnętrzne (63 221 zł).

W 2020 r. przy Szkole Podstawowej w Mircu powstała Placówka Wsparcia Dziennego działająca w ramach projektu „Wsparcie rodziny-sukcesem gminy” za blisko 1 mln. zł.
Od września 2020 r. rozpoczął działalność  Klub Dziecięcy „Bączek” w Tychowie Starym (752 014 zł).
Pod koniec 2020 roku gmina otrzymała zgodę na realizację od roku 2021 projektu „Utworzenie nowego oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jagodnem” (428 120 zł).

Ponadto gmina realizowała szereg innych programów jak np.: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” (doposażenie szkolnych bibliotek 37 800 zł), „Umiem pływać” (64 000 zł), „e-Pracownie Województwa Świętokrzyskiego” (80 000 zł), „Kształcenie dla przyszłości” (266 023 zł), „Zdalna szkoła” (113 000 zł).

Inwestycje w ochronę środowiska – 6 229 770 zł

Aby nasza Mała Ojczyzna była przyjaznym miejscem do życia, pracy i wypoczynku gmina Mirzec stosowała dobre praktyki związane ze zmniejszeniem negatywnego wpływu na środowisko, co oznacza inwestycje chroniące nasze otoczenie. Prowadzone były one na przestrzeni lat 2016 – 2020. Wyniosły 6 229 770 zł.
Złożyły się na nie:
– 98 szt. przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie całej gminy (1 638 891 zł);
– kanalizacja sanitarna w Małyszynie Dolnym (2 103 345 zł) i w Tychowie Nowym (48 063 zł);
kanalizacja sanitarna w Osinach i Ostrożance wraz z budową na terenie gminy sięgaczy kanalizacyjnych pod drogami powiatowymi i gminnymi. Wartość kosztorysowa inwestycji 5 219 166 zł. Poniesione dotychczas nakłady 207 000 zł;
– montaż na terenie gminy Mirzec 43 szt. instalacji fotowoltaicznych, 31 pomp ciepła i 24 kolektorów słonecznych (1 805 456 zł);
usuwanie wyrobów zawierających azbest  (533 wnioski – 398 109 zł).

Ochrona przeciwpożarowa – 4 462 170 zł

Na terenie gminy Mirzec działa 8 jednostek OSP.  Minione 5 lat to nieustające remonty i  modernizacja strażnic oraz doposażanie jednostek:
remont remizy OSP w Osinach (210 216 zł);
– przebudowa remizy OSP w Jagodnem (102 730 zł);
– wykonanie pomieszczeń socjalnych w pomieszczeniu garażowym OSP w Tychowie Nowym oraz remont garażu i zagospodarowanie terenu przed budynkiem strażnicy (156 368 zł);
utwardzenia placu manewrowego przy remizie OSP w Tychowie Starym (41 500 zł);
– budowa  wewnętrznej instalacji gazowej w OSP w Mircu (47 930 zł);
– zagospodarowanie terenu przed budynkiem OSP w Trębowcu (5 750 zł)
– opracowanie dokumentacji termomodernizacji budynków  OSP w Jagodnem i Osinach (27 581 zł).

Prawdziwą metamorfozę przeszła flota samochodów strażackich. W 2016 r. średni wiek wozów bojowych wynosił 32 lata. Dzięki zakupowi nowych samochodów średnia wieku w 2020 r. obniżyła się do lat 13. Zakupiono nowe wozy strażackie dla OSP w Gadce, Mircu i w Tychowie Starym. Wykonana wcześniej dla OSP w Tychowie Starym zabudowa samochodu na podwoziu MAN przekazana została do OSP Trębowiec. W OSP w Ostrożance przyjęto na stan samochód z KP PSP w Starachowicach. Gmina dbała o zakup niezbędnego sprzętu oraz umundurowania strażaków (łącznie wydano na powyższe cele 2 490 669 zł).

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna –  2 164 584 zł

Głównymi inwestycjami w tym obszarze działalności gminy Mirzec  były:
remont Ośrodka Zdrowia w Mircu i doposażenie go w nowoczesny sprzęt medyczny (1 542 000 zł);
– utworzenie Klubu Seniora+ w Mircu i zakup do niego wyposażenia (286 150 zł);
– utworzenie ośrodka rehabilitacji dziennej w Mircu (276 434 zł);
– zakup wyposażenia medycznego oraz sprzętu komputerowego do ośrodków zdrowia w Mircu i w Jagodnem (60 000 zł).

Aktywną działalność prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu, który realizuje szereg projektów mających zapobiec wykluczeniu społecznemu i poprawę życia osób potrzebujących wsparcia.
„500+”, „Karta Dużej Rodziny”, pomoc żywnościowa, „Dobry start”, „Karta Seniora+”, „Karta za jeden uśmiech”, „Opieka 75+”, „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, „Klub Seniora” to niektóre z zadań i projektów, w których uczestniczy GOPS.

Kultura – 2 960 773 zł

Nie ma przesady w stwierdzeniu, że Mirzec kulturą stoi. Dobitnie pokazuje to minione pięć lat działalności  gminnych instytucji kultury, które zrealizowały ponad 150 projektów. Duża w tym również zasługa społeczników zrzeszonych  w kołach gospodyń wiejskich działających na terenie 8 wsi. Mimo coraz większej komercjalizacji życia nie brakuje ludzi pragnących obcować z tradycją i kulturą współczesną. Umożliwiają im to wiejskie świetlice. Znalazło się dla nich miejsce w specjalnie przeznaczonych do tego celu budynkach lub w szkołach i gruntownie wyremontowanych oraz przebudowanych strażackich remizach.

W 2016 roku otworzona została Wiejska Świetlica w Gadce. Mieści się ona w nowym budynku remizy OSP. W 2018 roku przebudowana została remiza w Ostrożance i dostosowana do potrzeb Klubu Tradycji i Nowoczesności.  W 2018 r. w budynku dawnego gimnazjum w Mircu powstał Klub Senior+, a w 2019 r. w Tychowie Nowym nastąpiło otwarcie Klubu Wiejskiego „Niwy”. Wymienione inwestycje podwoiły gminną bazę lokalową przeznaczoną na działania kulturalno-oświatowe.

Do 1 lipca 2016 roku na mocy kwietniowej uchwały Rady Gminy w Mircu została powołana do życia instytucja o nazwie Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec, będąca od tej pory koordynatorem większości wydarzeń kulturalnych mających miejsce w naszej gminie.

W 2018 roku w centrum Mirca powstał niezwykły w swej artystycznej formie Pomnik Niepodległości. U jego stóp obywają się od trzech lat najważniejsze patriotyczne uroczystości.

Średnio co 10 dni w gminie ma miejsce jakieś wydarzenie kulturalne. Miejscem spotkań ludzi chcących obcować z kulturą wysoką, ludowąpopularną są: świetlice, domy kultury, szkoły, biblioteki,  amfiteatr i kościoły. Wiele z wydarzeń ma charakter cykliczny jak: obchody narodowych rocznic, dożynki, konkursy, przeglądyfestyny. W trakcie ich trwania mieszkańcy gminy Mirzec mogą spotkać znanych i cenionych: artystów, naukowców, aktorów, piosenkarzy, muzyków i literatów. Dzięki BiOKGM jesteśmy bliżej świata.

Plany na najbliższe lata

Mimo trudnego czasu, w jakim przyszło nam żyć od przeszło roku, zamierzenia inwestycyjne gminy Mirzec są ambitne i napawają optymizmem, że tempo pozytywnych zmian we wszystkich obszarach życia naszej społeczności zostanie podtrzymane.

W 2021 r. planowane są inwestycje za 20 101 669 zł. Szacowana wartość inwestycji jednorocznych i wieloletnich rozpoczętych w 2021 roku wraz z remontami i dotacjami na ich realizację stanowi kwotę 41 473 069 zł. W ramach wydatków majątkowych realizowane będą zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie.

Do najważniejszych z nich, realizowanych w roku 2021, należą: budowa parkingu w Gadce, przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Tychowie Starym i Tychowie Nowym, nakładka asfaltowa na drodze w Małysznie Dolnym, utwardzenie terenu gminnego w Mircu-Podkowalowie, wykonanie ogrodzenia (częściowo) wokół szkoły w Trębowcu, modernizacja stołówki w Szkole Podstawowej w Tychowie Starym, wykonanie oświetlenia przy drodze Małyszyn Górny – Małyszyn Dolny, wyrównanie i utwardzenie terenu wokół Klubu Wiejskiego „Niwy” w Tychowie Nowym.

Pośród zadań wieloletnich planowane są m.in.: wniesienie wkładów pieniężnych do PWiK na budowę kanalizacji w Osinach i Ostrożance, termomodernizacja budynków OSP w Jagodnem i Osinach, II etap przebudowy drogi Mirzec-Poduchowne – Mirzec-Korzonek, przebudowa drogi w Osinach, budowa sali gimnastycznej w Gadce, modernizacja placów zabaw,  modernizacja kotłowni w szkole i w przedszkolu w Jagodnem, przebudowa drogi wewnętrznej w Trębowcu, rewitalizacja centrum Mirca, budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, modernizacja całego oświetlenia dróg i chodników.

Dzięki mądremu, przemyślanemu zarządzaniu gminą możliwy będzie dalszy jej rozwój w tempie porównywalnym do obecnego.

Powrót do góry