Szansa na zdobycie nowych umiejętności zawodowych - Gmina Mirzec

Firma CERTES sp. z o.o. w partnerstwie z Powiatem Starachowickim realizuje projekt „Starachowicki Inkubator Zawodów”, umożliwiający zdobycie kompetencji i kwalifikacji istotnych na rynku pracy.

Ważna informacja dla mieszkańców powiatu starachowickiego w wieku co najmniej 50 lat, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Rozpoczął się nabór do projektu „Starachowicki Inkubator Zawodów”, realizowany przez firmę CERTES sp. z o.o. w partnerstwie z Powiatem Starachowickim

Projekt „Starachowicki Inkubator Zawodów” realizowany jest przez CERTES sp. z o.o. w partnerstwie z Powiatem Starachowickim w ramach Działania 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Ma on na celu podniesienie z własnej inicjatywy kompetencji i kwalifikacji istotnych na rynku pracy uczestników projektu, tj. osób dorosłych w wieku 50 lat i więcej, w tym osób z niepełnosprawnościami zamieszkujących powiat starachowicki, poprzez ich udział w kwalifikacyjnych kursach zawodowych (zakończonych egzaminem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji w zawodzie), odpowiadających im indywidualnym potrzebom w okresie VII.2020-VI.2021.

Kryteria przystąpienia do projektu:

1. Warunkiem przystąpienia do projektu jest spełnienie przez kandydata następujących kryteriów formalnych:

 • przedłożenie kompletu poprawnie uzupełnionych dokumentów rekrutacyjnych
 • pozostawanie osobą dorosłą w wieku 50 lat i więcej (mającą w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończony 50 rok życia)
 • zamieszkiwanie obszaru powiatu starachowickiego w rozumieniu przepisów KC.

2. Dodatkowo przyznawane będą punkty za spełnienie kryteriów premiujących:

 • osoba z niepełnosprawnością – orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument wydany przez lekarza potwierdzający stan zdrowia
 • kobieta
 • osoba o niskich kwalifikacjach (wykształcenie do poziomu ISCED 3 włącznie – wykształcenie ponadgimnazjalne
 • osoba sprawująca opiekę nad osobą zależną (oświadczenie)

3.    Ocena merytoryczna – na podstawie wypełnionego przez kandydata kwestionariusza zostaną ocenione:

 • sytuacja społeczno-ekonomiczna
 • sytuacja zawodowa (edukacja, doświadczenie zawodowe, okres bez pracy)
 • chęć udziału w projekcie i gotowość przystąpienia do egzaminów certyfikujących
 • realna potrzeba wsparcia oraz adekwatność oferowanych w projekcie form wsparcia (tj. kurs kwalifikacyjny fryzjerski, kosmetyczny, na kucharza, na sprzedawcę, na opiekuna osoby starszej, na asystenta osoby niepełnosprawnej). Każdy z uczestników może skorzystać tylko z jednej formy wsparcia. 

Formularz zgłoszeniowy do projektu „STARACHOWICKI INKUBATOR ZAWODÓW” dostępny jest:

– w wersji papierowej w pokoju 306 III piętro Starostwa Powiatowego w Starachowicach

– w wersji elektronicznej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego oraz Powiatu Starachowickiego

Potwierdzenie uczestnictwa należy przesłać do Starostwa Powiatowego w Starachowicach w terminie do dnia 30 września 2020r. Liczba osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie jest ograniczona, w związku z tym decyduje kolejność zgłoszeń.

Powrót do góry