Firma CERTES sp. z o.o. w partnerstwie z Powiatem Starachowickim realizuje projekt „Starachowicki Inkubator Zawodów”, umożliwiający zdobycie kompetencji i kwalifikacji istotnych na rynku pracy.

Ważna informacja dla mieszkańców powiatu starachowickiego w wieku co najmniej 50 lat, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Rozpoczął się nabór do projektu „Starachowicki Inkubator Zawodów”, realizowany przez firmę CERTES sp. z o.o. w partnerstwie z Powiatem Starachowickim

Projekt „Starachowicki Inkubator Zawodów” realizowany jest przez CERTES sp. z o.o. w partnerstwie z Powiatem Starachowickim w ramach Działania 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Ma on na celu podniesienie z własnej inicjatywy kompetencji i kwalifikacji istotnych na rynku pracy uczestników projektu, tj. osób dorosłych w wieku 50 lat i więcej, w tym osób z niepełnosprawnościami zamieszkujących powiat starachowicki, poprzez ich udział w kwalifikacyjnych kursach zawodowych (zakończonych egzaminem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji w zawodzie), odpowiadających im indywidualnym potrzebom w okresie VII.2020-VI.2021.

Kryteria przystąpienia do projektu:

1. Warunkiem przystąpienia do projektu jest spełnienie przez kandydata następujących kryteriów formalnych:

2. Dodatkowo przyznawane będą punkty za spełnienie kryteriów premiujących:

3.    Ocena merytoryczna – na podstawie wypełnionego przez kandydata kwestionariusza zostaną ocenione:

Formularz zgłoszeniowy do projektu „STARACHOWICKI INKUBATOR ZAWODÓW” dostępny jest:

– w wersji papierowej w pokoju 306 III piętro Starostwa Powiatowego w Starachowicach

– w wersji elektronicznej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego oraz Powiatu Starachowickiego

Potwierdzenie uczestnictwa należy przesłać do Starostwa Powiatowego w Starachowicach w terminie do dnia 30 września 2020r. Liczba osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie jest ograniczona, w związku z tym decyduje kolejność zgłoszeń.

Tags:

O autorze

Exit mobile version