Rozeznanie rynku z dnia 29 września 2020 roku - Gmina Mirzec

Szkoła Podstawowa im. Kamili i Józefa Spytków w Mircu, z siedzibą w Mircu, Mirzec Stary 10, 27-220 Mirzec, zwana dalej Zamawiającym w ramach realizacji projektu „Wsparcie rodziny – sukcesem gminy” zaprasza do składania ofert, w ramach procedury rozeznania rynku, na dostawę:

materiałów do zajęć w Placówce Wsparcia Dziennego w Mircu

Niniejsze Rozeznanie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, z późn. zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) ze względu na szacowaną wartość zamówienia nieprzekraczającą wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro.

Termin nadsyłania ofert do 6 października 2020 roku.

Oferty przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data i godzina otrzymania oferty drogą elektroniczną przez serwer Zamawiającego).

Oferty należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail: spmirzec@poczta.onet.pl, w formie zeskanowanych dokumentów (maksymalny rozmiar załącznika nie powinien przekraczać 10 MB). Oferta musi być podpisana przez Oferenta lub przez osobę należycie umocowaną do reprezentowania Oferenta (w takim przypadku do oferty należy też dołączyć zeskanowany dokument, z którego wynika umocowanie do reprezentowania Oferenta).

W przypadku pytań dotyczących zapytania ofertowego i jego załączników, uprzejmie proszę o kontakt z panią Joanną Jaśkiewicz (adres e-mail: spmirzec@poczta.onet.pl; nr telefonu: 41 27 13 060).

Projekt „Wsparcie rodziny – sukcesem gminy” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Załącznik-nr-2_Szczegółowy-opis-przedmiotu-zamówienia_materiały-do-zajęć-w-PWD

Załącznik-nr-1_Formularz-ofertowy_materiały-do-zajęć-w-PWD

Załącznik-nr-3_Klauzula-RODO

Rozeznanie-rynku_materiały-do-zajęć-w-Placówce-Wsparcia-Dziennego

Powrót do góry