Nowe życie starej szkoły - Gmina Mirzec

5 lipca 2021 r. na placu szkolnym w Gadce wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn przy kontrasygnacie zastępcy skarbnika Urszuli Barszcz podpisał umowę z Dariuszem Celuchem prezesem firmy Armax sp. z o.o. ze Starachowic na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i rozbudowy budynku starej szkoły w ramach zadania o nazwie „Utworzenie żłobka w miejscowości Gadka” . W wydarzeniu wzięli również udział: dyrektor Szkoły Podstawowej w Gadce Edyta Drożdżał, radni z Gadki Sylwia Błach i Marcin Drabik oraz Agnieszka Kukla z Referatu Inwestycji Urzędu Gminy w Mircu.

Budynek starej szkoły w Gadce powstał w 1979 r. po wielu latach zabiegów i starań mieszkańców wsi.

Wcześniej dzieci uczyły się w czterech obiektach: w starej remizie, tzw. biurowcu, dziewiętnastowiecznym dworku i w mieszkaniach prywatnych. Do Szkoły Podstawowej w Gadce uczęszczało wtedy ponad 200 uczniów.

Powstały  w 1979 r. budynek zaprojektowany został na  potrzeby szkoły czteroklasowej. Miało w nim znajdować się również mieszkanie dla nauczyciela, w oświacie bowiem  trwały wtedy prace nad koncepcją 10-letniej szkoły ogólnokształcącej mającej zastąpić ośmioklasową podstawówkę. W myśl tej idei dzieci miały chodzić przez cztery lata do szkół w swoich wsiach, a od klasy piątej miały dojeżdżać do zbiorczej szkoły gminnej, w której kontynuowałyby naukę w klasach V-X. Pomysł ten jednak został zarzucony przez władze PRL w roku 1981. Szkolny budynek w Gadce zaadaptowano na potrzeby ośmiu klas. Mieszkanie nauczyciela i jedną z piwnic przerobiono na salę zajęć. Dzieci uczyły się także w biurowcu obok remizy, która po wyprowadzeniu z niej szkoły przez 10 lat pełniła rolę kaplicy, a później sali weselnej. Dziewiętnastowieczny dworek rozebrano w 1976 roku.

Na początku XXI wieku zaczęto budować nową szkołę, którą oddano do użytku w 2005 roku. Stary budynek popadł w zapomnienie. Ówczesne władze gminy nie miały środków ani pomysłu na jego wykorzystanie. W latach 2010-2015 planowano go wydzierżawić lub sprzedać wraz z działką, na której stoi, czemu sprzeciwili się mieszkańcy Gadki. Była również koncepcja, by przerobić go na strażacką remizę, o co zabiegali miejscowi radni. Pomysł ten jednak zarzucono z chwilą, gdy pojawiła się możliwość postawienia nowej strażnicy.

W ostatnim czasie, dzięki zaangażowaniu wójta gminy Mirzec Mirosława Seweryna, zrodziła się koncepcja przebudowania starej szkoły na żłobek z wymaganym do jego funkcjonowania zapleczem.

Decyzja o przeznaczeniu 120 tys. zł  na potrzeby projektu przebudowy i rozbudowy starej szkoły zapadła w bieżącym roku podczas kwietniowej sesji Rady Gminy w Mircu. Wcześniej temat ten na wniosek wójta gminy Mirzec Mirosława Seweryna był konsultowany z radnymi podczas posiedzeń stałych komisji rady.

Podpisana w poniedziałek umowa jest pierwszym krokiem ku mądremu zagospodarowaniu obiektu wzniesionego ponad 40 lat temu wysiłkiem całej wsi.

Powrót do góry