Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mirzec - Gmina Mirzec

Na terenie gminy Mirzec zakończyła się realizacja projektu pn. „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mirzec”.

Modernizacja oświetlenia  w gminie Mirzec miała na celu obniżenie mocy zainstalowanych urządzeń oświetleniowych i podniesienie jakości oświetlenia dróg. Istotnym efektem przeprowadzenia inwestycji było obniżenie energochłonności systemu poprzez wdrożenie energooszczędnego sprzętu oświetleniowego o najwyższych parametrach użytkowych.

Zmodernizowano 1632 szt. opraw oświetleniowych w tym zamontowano 2 lampy solarne, wymieniono 311 wysięgników, zamontowano 45 km przewodu oświetleniowego AsXSn oraz uruchomiono inteligentny system sterowania oświetleniem. Protokołem z dnia 09.06.2022r dokonano odbioru końcowego robót.

Umowa o dofinansowanie nr: RPSW.03.04.00-26-0006/18-00

Wartość projektu: 2 998 740,00zł PLN

Wkład własny Gminy Mirzec: 449 811 PLN

Wartość dofinansowania z funduszy UE: 2 548 929,00 PLN

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Działanie: 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej RPOWŚ 2014 – 2020 dla projektów dotyczących modernizacji oświetlenia ulicznego (ulic, placów, terenów publicznych) na energooszczędne.

Termin realizacji: 01.01.2020 – 30.06.2022 r.

Znaczki-EFRR

Powrót do góry