Złóż deklarację o źródłach ciepła w budynku - Gmina Mirzec

Do końca czerwca właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Do tej pory w gminie Mirzec z obowiązku wywiązało się ponad 50 procent właścicieli budynków. Obowiązek złożenia deklaracji dotyczy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w których zainstalowane są źródła ciepła. Termin na złożenie deklaracji upływa 30 czerwca. W przypadku nowo powstałych budynków termin ten wynosi 14 dni.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Celem stworzenia CEEB jest poprawa jakości powietrza – likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog. Baza jest też ważnym narzędziem wspierającym wymianę starych  kotłów grzewczych oraz miejscem gdzie dostępne będą informacje na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców.

Deklarację można złożyć w formie papierowej osobiście w  Urzędzie Gminy w Mircu, pokój nr 314 ( tel. 41 276 71 80)  lub formie elektronicznej (profil zaufany, dowód elektroniczny) poprzez stronę www.zone.gunb.gov.pl

naciśnij -> złóż deklarację <- wypełnij ją i wyślij.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe, a za brak jej złożenia będzie grozić grzywna.

Więcej informacji na temat nowo tworzonej bazy można uzyskać na stronie www.zone.gunb.gov.pl

deklaracja-A-29.06.2021

Powrót do góry