Zgłoś szkodę rolniczą - susza - Gmina Mirzec

widok z lotu ptaka na pola w okolicy Trębowca

Ważne dla rolników, u których wystąpiła susza rolnicza. Wnioski o wyszacowanie można składać do 15 września za pomocą aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą”.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2023r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zostały wprowadzone zmiany w sposobie szacowania suszy rolniczej: Aplikacja „Zgłoś szkodę rolniczą” pozostaje podstawową metodą szacowania suszy. Aplikacja dostępna jest na portalu gov.pl przez profil zaufany rolnika.

Każdy rolnik u którego wystąpiła susza  obowiązkowo składa wniosek  o wyszacowanie suszy za pomocą publicznej aplikacji do dnia 15 września 2023 roku. Podpisanie wniosku w aplikacji i przekazanie do wojewody będzie możliwe po  20 września 2023r.

Jak zgłosić wniosek o oszacowanie strat?

Zgłaszanie przez producentów rolnych wniosków o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę i sporządzanie protokołu szacowania strat dokonywane jest poprzez aplikację publiczną. Wnioski o oszacowanie szkód należy zatem składać indywidualnie wyłącznie drogą elektroniczną poprzez aplikację. Instrukcja i szczegóły dostępne są pod adresem internetowym.

Aby złożyć wniosek przez aplikację musisz mieć założony profil zaufany oraz mieć przygotowane:

  • numer identyfikacyjny, nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
  • skan polisy ubezpieczenia ‒ co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych uprawianych w plonie głównym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych ‒ od ryzyka suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi lub huraganu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarczych jeżeli producent rolny chce korzystać z formy pomocy  w pełnych wysokościach,
  • dokumentację fotograficzną szkód, spowodowanych wystąpieniem suszy, potwierdzającą ich zakres (dokumentacja jest opcjonalna, tj. dopuszcza się złożenie wniosku bez dokumentacji fotograficznej).

W przypadku uwag do wyników oszacowania strat przez aplikację rolnik może zwrócić się  o dodatkowe oszacowanie szkód przez Komisję gminną (która dokona oceny strat podczas wizji w terenie). Wówczas rolnik powinien złożyć wniosek o oszacowanie suszy w Urzędzie Gminy w Mircu.

Do wniosku rolnik dołącza:

  1. Kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie w celu informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego.
  2. W przypadku posiadania zwierząt gospodarskich kopie zgłoszenia do systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ).

Zgłaszanie strat spowodowanych suszą rolniczą do komisji gminnej nie jest obowiązkowe. Komisja gminna szacuje szkodę spowodowaną suszą tylko na wniosek rolnika. Oszacowanie szkód przez komisję gminną, poprzez lustracje w terenie, może nastąpić niezależnie od terminu złożenia wniosku przez rolnika za pomocą aplikacji i tylko w uprawach objętych suszą.

Oszacowanie przez Komisję gminną strat spowodowanych przez suszę nie zastępuje złożenia przez rolnika wniosku za pośrednictwem publicznej aplikacji. Wszelkie informacje oraz przyjmowanie wniosków realizowane będzie w Urzędzie Gminy w Mircu, w sekretariacie i pok. 213, 314. Tel. Kont.: 41/ 276 -71-70 lub 41/276-71-80, 41/ 276-71

Powrót do góry