plan Archives - Gmina Mirzec

W roku bieżącym gmina Mirzec przygotowuje aktualizację “Planu gospodarki niskoemisyjnej”.

“Plan gospodarki niskoemisyjnej” (PGN) to dokument strategiczny opisujący kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego tj.: redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza a także zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii; to dokument tworzony na …

Powrót do góry