Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej" - Gmina Mirzec

W roku bieżącym gmina Mirzec przygotowuje aktualizację “Planu gospodarki niskoemisyjnej”.

“Plan gospodarki niskoemisyjnej” (PGN) to dokument strategiczny opisujący kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego tj.: redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza a także zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii; to dokument tworzony na podstawie przeprowadzonej ankietyzacji wśród mieszkańców i przedsiębiorców z terenu gminy.

Opracowanie aktualizacji ma na celu m.in. zaprojektowanie rozwiązań umożliwiających zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych (w szczególności CO2) oraz innych szkodliwych substancji do powietrza, redukcję zużycia energii oraz zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych. Potrzeba aktualizacji wynika z upływu daty obowiązywania dotychczasowego PGN.

W zaktualizowanym dokumencie znajdzie się lista inwestycji związanych z gospodarką niskoemisyjną planowanych do realizacji w najbliższych latach tj. 2021-2026.

Aby jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby naszej gminy w zakresie modernizacji źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków przekazujemy Państwu krótką ankietę z prośbą o jej wypełnienie niezależnie od chęci uczestnictwa w przyszłych potencjalnych programach wdrażanych przez gminę. Wypełnienie ankiety nie jest żadnym wiążącym zobowiązaniem z Państwa strony, stanowi natomiast ważną informację dla nas o możliwościach dalszej poprawy jakości powietrza w naszej gminie. Zapewniamy anonimowość wszystkim uczestnikom badania, a przekazane przez Państwa dane będą traktowane jako poufne.

Wystarczy kliknąć w link, odpowiedzieć na kilka pytań, a następnie kliknąć „wyślij”.

Powrót do góry