Szansa na własną działalność gospodarczą - Gmina Mirzec

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii zaprasza do udziału w projekcie „Mam pomysł mam firmę”.

Głównym celem projektu jest wzrost liczby nowych i trwałych miejsc pracy, a co za tym idzie wzrost aktywności zawodowej i zatrudnienia uczestników projektu. Projekt realizowany jest na terenie województwa świętokrzyskiego i skierowany do osób, które uczą się lub zamieszkują na obszarze województwa świętokrzyskiego. Działalność gospodarcza założona w ramach realizacji projektu musi zostać zarejestrowana na obszarze województwa świętokrzyskiego.

Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa świętokrzyskiego, powyżej 30 roku życia, nieposiadających zatrudnienia (osoby bezrobotne, poszukujące pracy i bierne zawodowo) znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Mogą być to być:

  • Kobiety
  • Osoby po 50 roku życia
  • Osoby z niepełnosprawnościami
  • Osoby długotrwale bezrobotne
  • Osoby niskokwalifikowane
  • Reemigranci
  • Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat

W ramach projektu „Mam pomysł mam firmę” osoby chcące założyć własną działalność gospodarczą mogą uzyskać następujące wsparcie:

  • wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej – bezzwrotna pomoc finansowa na utworzenie działalności gospodarczej udzielana uczestnikowi projektu w formule stawki jednostkowej  wynosi 23 050,00 zł,
  • wsparcie pomostowe – fakultatywne wsparcie finansowe wypłacane uczestnikowi projektu w okresie do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej wynosi 1 190,00 zł netto miesięcznie.

Wymagane jest wniesienie wkładu własnego w formie pieniężnej w wysokości 7 200,00 zł netto na pokrycie comiesięcznych bieżących kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Dokumenty rekrutacyjne projektu przyjmowane będą do dnia 30.03.2022 roku. Szczegółowe informacje o projekcie oraz dokumenty do pobrania dostępne są na stronie internetowej.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy z Województwem Świętokrzyskim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 Umowa nr RPSW.10.04.01-26-0028/21-00.

png2pdf-1

Powrót do góry