Stypendia dla dzieci byłych pracowników PGR 2022/2023 - Gmina Mirzec

Celem Programu realizowanego przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości jest ułatwienie młodym ludziom podjęcia studiów poprzez ufundowanie stypendiów na I rok studiów i wsparcie podczas dalszej edukacji akademickiej.

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, absolwenci liceów, techników i szkół branżowych II stopnia, którzy ukończyli szkołę w 2022 roku i którzy spełniają łącznie następujące warunki:

  • są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,
  • są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat,
  • mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, (potwierdzone zameldowaniem). Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl
  • pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 2107 zł brutto wyliczony z czerwca 2022r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się zasiłku pielęgnacyjnego, dodatku pielęgnacyjnego otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością,
  • osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 100. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest załączniku nr 1 do Regulaminu.

O stypendia nie mogą się ubiegać studenci podejmujący studia na kierunkach dla służb mundurowych.

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2022/2023 Segment IA dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Edukacji Przedsiębiorczości oraz na stronie: www.stypendia-pomostowe.pl .

Kandydat do stypendium spełniający warunki określone w §3, po przyjęciu na studia, wypełnia wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl

Aplikacja internetowa będzie aktywna w terminie od 4 lipca do 16 sierpnia 2022r. do godziny 1600. Wydrukowany z systemu wniosek wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami powinien zostać złożony w Oddziale Terenowym KOWR w Kielcach (ul. Piaskowa 18), w nieprzekraczalnym terminie do 25 sierpnia 2022r.

Powrót do góry