Rekrutacja do Przedszkola Publicznego w Mircu - Gmina Mirzec

Widok na przedszkole Publiczne w Mircu

Publiczne Przedszkole w Mircu zaprasza rodziców dzieci do udziału w naborze do placówki na rok szkolny 2024/2025.

Rekrutacja potrwa od 1 do 21 marca 2024 roku.

Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w mirzeckim przedszkolu:

Rodzice dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne w mirzeckim przedszkolu składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. W przypadku niezłożenia deklaracji dziecko zostaje skreślone z listy dzieci uczęszczających do przedszkola na kolejny rok szkolny.

Dzieci zapisywane do przedszkola po raz pierwszy:

Rodzice dzieci 3-, 4-, 5- letnich, zapisując dziecko do przedszkola po raz pierwszy, wypełniają wniosek zapisu dziecka do przedszkola. Rekrutacja do Publicznego Przedszkola w Mircu skierowana jest w pierwszej kolejności do dzieci mieszkających na terenie gminy Mirzec. Rodzice dzieci spoza terenu gminy będą mogli ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola, gdy po zakończeniu rekrutacji i zapewnieniu miejsc dla dzieci mieszkających w gminie Mirzec w przedszkolu pozostaną wolne miejsca.

Ważne, aby wniosek był kompletny i złożony w terminie. Kolejność składania wniosków nie wpływa na wynik rekrutacji.

Druki dokumentów są do pobrania w Publicznym Przedszkolu w Mircu.

Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola będą wywieszone 22 kwietnia 2024 r.

Dodatkowe informacje o rekrutacji są udzielane w placówce.

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Mirzec na rok szkolny 2024/2025

1-21 marca 2024r. – Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

22 marca – 1 kwietnia 2024r. – Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola.

4 kwietnia 2024r. – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

5-15 kwietnia 2024r.- Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

22 kwietnia 2024r. – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Harmonogram jest zgodny z Zarządzeniem nr 0050.8.2024 Wójta Gminy Mirzec z dnia 30 stycznia 2024r.

Pobierz wniosek zapisu do przedszkola w Mircu

Powrót do góry