Proinwestycyjny budżet na 2022 rok uchwalony. Przeczytaj, co zostanie zrobione - Gmina Mirzec

Radni gminy Mirzec uchwalili w środę 22 grudnia budżet na 2022 rok. Rekordowo dużą część budżetu stanowią wydatki na inwestycje. Warto też podkreślić, że w 2022 roku gmina nie planuje zaciągać żadnych kredytów.

Sesja budżetowa odbyła się w środę 22 lipca. Założenia do przeszłorocznego budżetu przedstawił wójt gminy Mirosław Seweryn.

Dochody budżetu ustalono na kwotę 55 146 584,25 zł, wydatki natomiast na 62 190 229,25 zł, z czego 34 600 576,25 zł to wydatki bieżące, a 27 589 653,00 zł to wydatki majątkowe. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7 043 645 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków oraz niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu. W 2022 roku Gmina Mirzec nie planuje zaciągać żadnych kredytów.

Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie “Wieloletniej prognozy finansowej gminy Mirzec na lata 2022 – 2028” oraz uchwałę budżetową na 2022 rok. Za jednomyślne głosowanie podziękował wójt Mirosław Seweryn.

– Dziękuję za poparcie podczas głosowania i liczę na wsparcie przy realizacji budżetu. Ze względu na liczbę i rozmach zaplanowanych inwestycji nie będzie to łatwy budżet, ale dołożymy wszelkich starań, aby go zrealizować – powiedział wójt Mirosław Seweryn.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Zawisza pogratulował wójtowi umiejętności współpracy z Radą Gminy, co wyraża się w jednomyślnym głosowaniu oraz życzył powodzenia przy realizacji zapisów uchwały budżetowej.

Bardzo duża część wydatków budżetowych przeznaczona została na inwestycje roczne oraz wieloletnie. Będzie to aż 27 589 6523 złote.

Zaplanowane zadania inwestycyjne roczne:

– opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie rowu melioracyjnego (odwadniającego) o długości ok. 700 metrów w sołectwie Gadka – koszt 48 471 zł,

– przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Tychów Nowy – Tychów Stary – III etap. Koszt 80 000 zł, przy czym 32 000 to pieniądze pozyskane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,

– budowa ogrodzenia i utwardzenie placu przed remizą OSP w Osinach – koszt 48 471 zł,

– wymiana ogrodzenia oraz budowa altany na placu przy strażnicy OSP w Trębowicu – koszt 36 499 zł,

– zakup sztandaru z okazji 90-lecia jednostki OSP w Tychowie Starym – koszt 10 000 zł,

– zakup sztandaru dla Szkoły Podstawowej w Tychowie Nowym – koszt 10 000 zł,

– wykonanie zjazdu z drogi powiatowej nr 0559T wraz z częściowym utwardzeniem placu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jagodnem – koszt 136 402 zł,

– budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Małyszynie – koszt 148 471 zł,

– budowa odwodnienia parkingu przy Szkole Podstawowej w Tychowie Nowym – koszt 75 000 zł,

– zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego w Tychowie Nowym – koszt 136 387 zł,

– zakup sprzętu nagłaśniającego i multimedialnego dla Zespołu Śpiewaczego „Gromada” i Kapeli „Sąsiedzi” – koszt 10 000 zł,

– zagospodarowanie terenu parkowego w centrum Mirca – koszt 96 942 zł,

– budowa odwodnienia  drogi powiatowej  w Gadce – koszt 100 000 zł.

Zadania inwestycyjne wieloletnie, przewidziane do wykonania w 2022 roku:

– budowa rowu melioracyjnego Mirzec-Poddąbrowa – Mirzec-Korzonek – koszt w 2022 roku 370 000 zł,

– budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 744 na odcinku Osiny – Osiny-Majorat wraz z opracowaniem dokumentacji i wykupem gruntów – koszt w 2022 roku 38 745 zł,

– rozbudowa przejścia dla pieszych w Trębowcu Dużym, w ciągu drogi powiatowej nr 0570T Osiny-Mokra Niwa – Trębowiec-Krupów – Trębowiec Duży – granica województwa świętokrzyskiego (Zbijów Mały) – koszt w 2022 roku 50 000 zł,

– budowa nowego przejścia dla pieszych w Mircu Starym w ciągu drogi powiatowej nr 0557T Skarżysko-Kamienna – Mirzec – koszt w 2022 roku 50 000 zł,

– przebudowa dwóch przejść dla pieszych w Małyszynie Górnym na skrzyżowaniu dróg powiatowych 0567T Tychów Stary – Ostrożanka – Małyszyn – gr. woj. świętokrzyskiego (Pastwiska) i 0568T Małyszyn Górny – Małyszyn Dolny – koszt w 2022 roku 50 000 zł,

– przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0566T w Tychowie Nowym – koszt w 2022 roku 50 000 zł,

– przebudowa drogi wewnętrznej odchodzącej od drogi wojewódzkiej nr 744 w kierunku Trębowca-Krupowa – etap II – koszt w 2022 roku 721 732 zł,

– budowa drogi dojazdowej w Gadce-Majorat – koszt w 2022 roku 50 000 zł,

– budowa 820 metrów drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w sołectwie Mirzec II – koszt w 2022 roku 1 000 000 zł,

– przebudowa przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowaniu drogi gminnej nr 347019T z drogą wojewódzką nr 744 w Mircu-Podborkach – koszt w 2022 roku 64 000 zł,

– przebudowa drogi gminnej nr 347014T w Osinach – III etap – koszt w 2022 roku 4 800 000 zł,

– przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi gminnej nr 34714T z drogą wojewódzką nr 744 w Osinach – koszt w 2022 roku 154 823 zł,

– modernizacja placów zabaw przy szkołach podstawowych na terenie gminy Mirzec – koszt w 2022 roku 174 000 zł,

– budowa sali gimnastycznej przy Szkole podstawowej w Gadce wraz z łącznikiem  – koszt w 2022 roku 2 965 379 zł przy wartości kosztorysowej całego zadania 5 072 168 zł,

–  utworzenie żłobka w Gadce – koszt w 2022 roku 100 000 zł przy wartości kosztorysowej całego zadania 6 797 024 zł,

– modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec – koszt w 2022 roku 2 543 557 zł,

– budowa oświetlenia drogowego w Gadce – koszt w 2022 roku 26 000 zł,

– budowa oświetlenia drogowego w Gadce-Majoracie – koszt w 2022 roku 22 200 zł,

– budowa oświetlenia drogowego w Osinach-Majoracie – koszt w 2022 roku 40 100 zł,

– budowa oświetlenia drogowego w Mircu-Ogrodach – koszt w 2022 roku 50 550 zł,

– zintegrowana rewitalizacja terenów centrum Mirca z zamiarem kompleksowej odnowy terenów kryzysowych w obszar rozwojowy poprzez powstanie strefy turystyki, relaksu i aktywności – etap II – koszt w 2022 roku 10 448 666 zł przy wartości kosztorysowej 15 270 877 zł,

– przebudowa drogi gminnej nr 347007T Mirzec-Poduchowne – Mirzec-Korzonek – II etap – koszt w 2022 roku 2 796 386 zł przy wartości kosztorysowej 3 130 800 zł,

– zakup garażu wraz z montażem na sprzęt komunalny – koszt w 2022 roku 86 872 zł.

Powrót do góry