Posiedzenia stałych komisji Rady Gminy w Mircu - Gmina Mirzec

Posiedzenia stałych komisji Rady Gminy w Mircu odbyły się w piątek 24 marca i poniedziałek 27 marca. Radni omówili projekty uchwał oraz informacje, które będą poruszane podczas piątkowej (31 marca) sesji.

Radni pozytywnie zaopiniowali przedstawione informacje oraz projekty uchwał. Pozytywną opinię uzyskały: informacja o działalności i sytuacji finansowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mircu, sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Mirzec na lata 2016-2022, sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Mirzec na lata 2021 – 2023, informacja o skali problemu przemocy w rodzinie i podjętych w tym zakresie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu działaniach w celu ograniczenia zjawiska oraz o sposobach pomocy ewentualnym ofiarom przemocy.

Radni jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał. W najbliższy piątek 31 marca Rada Gminy w Mircu będzie głosować nad uchwałami finansowymi dotyczącymi zmiany w budżecie Gminy Mirzec na 2023r., zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirzec na lata 2023 – 2029 oraz zaciągnięcia kredytu długoterminowego. W programie sesji znalazło się także podjęcie uchwał w sprawach: ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ośrodkowi Zdrowia w Mircu, zmian uchwale w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Mirzec oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, zmian w uchwale w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy dla osób objętych wieloletnim rządowym programem “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, zmian w uchwale w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

Członkowie Komisji Zdrowia, Oświaty i Kultury omówili sytuację w poszczególnych placówkach oświatowych na terenie gminy z uwzględnieniem danych na temat stanu zatrudnienia nauczycieli oraz analizę kosztów funkcjonowania poszczególnych placówek oświatowych.

Gośćmi podczas posiedzenia Komisji Budżetu byli starosta starachowicki Piotr Ambroszczyk, skarbnik Powiatu Starachowickiego Magdalena Zawadzka oraz Andrzej Klimczak dyrektor zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach. Poruszona została kwestia sfinansowania wkładu własnego dla zadania remontu drogi powiatowej przez Mirzec-Malcówki. Powiat Starachowicki otrzymał na ten cel dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  kwocie 2 800 000 złotych. Szacowny koszt całkowity tej inwestycji to 4 000 000 złotych. Wkład własny do inwestycji to 1 200 000 złotych. Gmina Mirzec zaproponowała, żeby wzorem poprzednich lat wkład własny każdy z samorządów sfinansował po połowie z własnego budżetu. Z informacji przekazanych przez władze Powiatu Starachowickiego wynika, że Powiat na ten moment nie będzie mógł przekazać żadnej kwoty w ramach wkładu własnego. Mimo tego wśród zmian w budżecie gminy znalazł się zapis o zabezpieczeniu wkładu własnego gminy Mirzec w wysokości 600 000 złotych na remont drogi przez Mirzec-Malcówki.

Powrót do góry