Ostatnie posiedzenie komisji w tej kadencji Rady Gminy - Gmina Mirzec

wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy w Mircu

Wspólne posiedzenie komisji przed środową sesją Rady Gminy odbyło się w poniedziałek 25 marca.

Radni zaopiniowali projekty uchwał w sprawach zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu, przyjęcia Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy, zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2024r., zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirzec na lata 2024 – 2029, udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Starachowickiego oraz wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Mirzec-Majorat i przyłączenie do miejscowości Mirzec.

Radni zaopiniowali także informację o działalności i sytuacji finansowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mircu, sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Mirzec na lata 2021 – 2023, sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mirzec na lata 2023 – 2028 oraz informację o skali problemu przemocy w rodzinie i podjętych w tym zakresie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu działaniach w celu ograniczenia zjawiska oraz o sposobach pomocy ewentualnym ofiarom przemocy. Omówiona została także sytuacja w poszczególnych placówkach oświatowych na terenie gminy, między innymi stan zatrudnienia nauczycieli oraz analiza kosztów funkcjonowania poszczególnych placówek oświatowych) a także informacja o audytach przeprowadzonych w 2023 roku.

Sesja Rady Gminy w Mircu – ostatnia w tej kadencji samorządu – odbędzie się w środę 27 marca.

Zobacz więcej zdjęć

Powrót do góry