Obszar Gminy Mirzec  zagrożony wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) - Gmina Mirzec

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MIRZEC

UWAGA   –   Obszar Gminy Mirzec  zagrożony wystąpieniem
afrykańskiego pomoru świń (ASF)

W związku ze stwierdzeniem choroby zakaźnej zwierząt – afrykańskiego pomoru świń (ASF) i wyznaczeniem ogniska tej choroby w gospodarstwie położonym w miejscowości Iłża, pow. radomski woj. mazowieckie, Powiatowy lekarz Weterynarii w Starachowicach Rozporządzeniem Nr 5/2024 z dnia 27 czerwca 2024r. ustanowił na terenie gminy Mirzec obszar zagrożony afrykańskim pomorem świń (ASF). Obszar zagrożony obejmuje miejscowości: Osiny, Osiny – Mokra Niwa, Trębowiec – Krupów, Tychów Nowy, Ostrożanka, Małyszyn Dolny, Małyszyn Górny, Krzewa.

 Na obszarze zagrożonym nakazuje się:

  1. oczyszczanie, odkażanie, a w koniecznych przypadkach także dezynsekcję środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu zwierząt, tusz, środków żywienia zwierząt, nawozów naturalnych lub przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;
  2. zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;
  3. wyłożenie mat dezynfekcyjnych albo stosowanie urządzeń lub niecek zapewniających skuteczną dezynfekcję przed wjazdami i wyjazdami oraz wejściami i wyjściami z gospodarstw, w których utrzymywane są świnie;
  4. posiadaczom świń zgłaszanie powiatowemu lekarzowi weterynarii miejsc, w których przebywają świnie;
  5. niezwłoczne powiadomienie powiatowego lekarza weterynarii przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;

 Na obszarze zagrożonym zakazuje się:

  1. wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw, bez zgody powiatowego lekarza weterynarii;
  2. transportu świń po drogach publicznych lub wewnętrznych, z wyłączeniem dróg wewnętrznych w gospodarstwach, bez zgody powiatowego lekarza weterynarii; zakaz ten nie dotyczy świń pochodzących spoza obszaru zagrożonego przewożonych do rzeźni znajdującej się na tym obszarze w celu bezpośredniego uboju oraz w przypadku tranzytu świń bez rozładunku lub postojów na obszarze zagrożonym;
  3. organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów.

Wymienione powyżej nakazy i zakazy obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarze gminy Mirzec.

Powrót do góry