Nowy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy Mirzec zatwierdzony - Gmina Mirzec

default

Długoletnie prace prowadzone w pierwszym etapie nad zmianą Studium Uwarunkowań Przestrzennych gminy Mirzec a w drugim etapie nad zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zostały zwieńczone sukcesem.

Uchwalenie zarówno Studium Uwarunkowań Przestrzennych gminy Mirzec jak i Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zostały poprzedzone konsultacjami społecznymi oraz uzyskaniem opinii ponad pięćdziesięciu instytucji. Nowy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obejmujący część obszaru funkcjonalnego Gminy Mirzec został uchwalony przez Radę Gminy w Mircu, opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i zatwierdzony.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego został dostosowany do aktualnych przepisów prawnych. Dokument wprowadza szereg zmian, które są odpowiedziami na wnioski zgłoszone przez mieszkańców. Do dokumentu zgłoszonych zostało ponad 400 wniosków. Zatwierdzonych zostało około 300 wniosków dotyczących: przekształcenia działek rolnych w budowlane, pod inwestycje, pod zalesienie oraz pod wydobycie kopalin (złoża piasku). Około 60 procent z uwzględnionych wniosków dotyczyło przekształcenia działek rolnych w budowlane.

Zmienione zostało także przeznaczenie kilkudziesięciu działek gminnych, które w nowym planie zostały przeznaczone pod działalność usługową, gospodarczą oraz sportowo – rekreacyjną.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego reguluje także kwestię budowy tras rowerowych na terenie gminy. Ważną regulacją jest dostosowanie szerokości pasów drogowych do realnych potrzeb i planów remontów i przebudowy dróg. W zdecydowanej większości przypadków szerokość pasów drogowych została zmniejszona w związku z aktualnymi potrzebami mieszkańców posesji przylegających do dróg.

Zapoznaj się z uchwałą w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego i załącznikami do uchwały

Powrót do góry