Listopadowe posiedzenia komisji Rady Gminy w Mircu - Gmina Mirzec

Zaopiniowanie przedstawionych informacji oraz omówienie projektów uchwał na piątkową sesję (24 listopada) były głównymi tematami obrad stałych komisji Rady Gminy w Mircu.

W poniedziałek 20 listopada odbyły się posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego, Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetu. We wtorek 21 listopada odbyły się obrady Komisji Zdrowia, Oświaty i Kultury, a w środę sprawy bieżące dotyczące sołectw omówił z sołtysami wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn.

Podczas posiedzeń wszystkich komisji zaopiniowane jednogłośnie zostały informacje na temat realizacji inwestycji na terenie gminy Mirzec oraz wysokości podatków i opłat lokalnych. Radni z Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego zaopiniowali informacje z realizacji Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032 oraz informacje o realizacji zadań gminy w zakresie gospodarki wodno – ściekowej. W posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty i Kultury uczestniczyła Weronika Maciejaszek z firmy Impensa, która opracowała “Program Opieki nad Zabytkami Gminy Mirzec na lata 2023 – 2026”.Przyjęcie Programu będzie jednym z punktów programu obrad piątkowej sesji.

Radni podczas piątkowych obrad będą podejmować uchwały w sprawach zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2023 rok oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mirzec na lata 2023-2029, udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego, zmiany uchwały Rady Gminy w Mircu z dnia 27 stycznia 2023r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Mirów, przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Mirzec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami”, w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi i wicedyrektorowi oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli specjalistów obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Mirzec, wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Mirzec a Gminą Miasta Radomia dotyczącego zasad prowadzenia punktu katechetycznego, udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Leonarda w Mircu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. “Renowacja i konserwacja zabytkowego wnętrza Kościoła pw. Św. Leonarda w Mircu”. Początek sesji Rady Gminy o godzinie 9.00.

Zobacz więcej zdjęć

Powrót do góry