Komisja Gminna oceniła wnioski ratownicze - Gmina Mirzec

Komisja Gminna, powołana zarządzeniem Wójta Gminy Mirzec Mirosława Seweryna do kwalifikacji wniosków druhów spełniających wymagania do przyznania świadczenia ratowniczego zakończyła pierwszy etap prac.

W dniu 31 marca 2022r komisja dokonała przeglądu potwierdzeń udziału w zdarzeniach za lata 2004 do 2021 na podstawie dokumentacji znajdującej się w Urzędzie Gminy w Mircu oraz dokonała weryfikacji poprawności, kompletności i wiarygodności złożonych wniosków o przyznanie świadczenia ratowniczego i przedłożyła Wójtowi Gminy Mirzec celem potwierdzenia. 

Do Komisji Gminnej wpłynęło 57 wniosków, w tym pozytywnie rozpatrzono 48, a negatywnie 8 wniosków. Jeden wniosek zawieszono do powtórnego rozpatrzenia po osiągnieciu przez wnioskodawcę wieku emerytalnego.

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji zakwalifikowano do przyznania świadczenia ratowniczego dla strażaków. Liczba wniosków rekomendowanych do przyznania świadczenia ratowniczego w poszczególnych jednostkach OSP:

•         OSP Gadka – 2

•         OSP Jagodne – 4

•         OSP Mirzec – 7

•         OSP Osiny – 8

•         OSP Ostrożanka – 3

•         OSP Trębowiec – 7

•         OSP Tychów Nowy – 9

•         OSP Tychów Stary – 8

Powyższe wnioski zostały przesłane do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach do zatwierdzenia i wydania stosownych decyzji.

Informujemy druhów, że Komisja Gminna i podkomisje w jednostkach gminnych OSP zachowują pełną działalność w zakresie przyjmowania wniosków o przyznanie świadczenia ratowniczego. Strażacy, którzy ukończą 65 lat i nabędą prawo do świadczenia ratowniczego powinni złożyć wniosek w miesiącu osiągnięcia wieku emerytalnego. Świadczenie ratownicze przyznaje się od miesiąca złożenia wniosku.

Wójt Gminy Mirzec wyraża serdeczne podziękowanie dla wszystkich członków komisji za sprawność i merytoryczne działanie. 

Powrót do góry