Informacja dotycząca wyborów na ławników na kadencję 2024 - 2027 - Gmina Mirzec

Kandydaci na ławników mogą zgłaszać kandydatury na ławników do Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim i Sądu Rejonowego w Starachowicach na kadencję 2024-2027 do 30 czerwca 2023 roku.

Zgodnie z art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217, z późn. zm.), w dniu 30 czerwca 2023 roku upływa termin zgłaszania Radzie Gminy w Mircu kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim i Sądu Rejonowego w Starachowicach na kadencję 2024-2027:

– 2 ławników do Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim
w tym: 2 do orzekania z zakresu prawa pracy;

– 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Starachowicach.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217, z późn.zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011r. Nr. 121, poz. 693, z późn.zm.)

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 5. nie przekroczył 70 lat,
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe

 Ławnikami nie mogą być:

1)   osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2)   osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3)   funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4)   adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5)   radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6)   duchowni;

7)   żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8)   funkcjonariusze Służby Więziennej;

9)   radni gminy, powiatu i województwa.

UWAGA: Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników są:

 • prezesi właściwych sądów;
 • stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych;
 • oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2023 roku.

Zgłoszenie, które wpłynęło do rady gminy po upływie terminu określonego w art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, lub niespełniające wymagań formalnych, o których mowa w art. 162 § 2–5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych i rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011r. Nr 121, poz. 693, z późn.zm.), pozostawia się bez dalszego biegu. Termin do zgłoszenia kandydata nie podlega przywróceniu.

Jeżeli zgłoszenia kandydatów nie będą spełniały wymagań formalnych, Rada Gminy w Mircu podejmie uchwałę o pozostawieniu ich bez dalszego biegu.

Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty (1-4), które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

1)   informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa,

2)   oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3)   oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4)   zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika,

5)   dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Wybory ławników odbędą się najpóźniej w październiku 2023 roku.

Kartę zgłoszenia kandydata na ławnika wraz z kompletem załączników można składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec (pok. 220) w godzinach urzędowania (poniedziałek od 7.30 do17.00, wtorek – piątek od 7.30 do 15.30) lub przesłać na adres: Urząd Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy). W celu ułatwienia procesu zgłoszeniowego Urząd Gminy w Mircu opracował wzory oświadczeń i listę osób zgłaszających kandydata na ławnika.

Wzory: Karta zgłoszenia kandydata na ławnika, lista osób zgłaszających kandydata na ławnika oraz stosowne oświadczenia są dostępne w Urzędzie Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec, pokój 219, w Biuletynie Informacji Publicznej, www.ugmirzec.sisco.info , www.bip.mirzec.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Mircu- www.mirzec.pl .

Informacje w sprawie wyboru ławników udzielane są pod numerem tel. 41 276 71 81.

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika

Oświadczenie kandydata na ławnika postępowanie o przestępstwo

Oświadczenie kandydata na ławnika prawo rodzinne

Klauzula informacyjna

Powrót do góry