Biogazownie i fotowoltaika dla rolników - Gmina Mirzec

grafika informacyjna - biogazownie

Do 23 lutego można składać wnioski o pomoc finansową na inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, ż do 23 lutego w oddziałach ARiMR rolnicy zainteresowani inwestowaniem w biogazownie rolnicze, mikroinstalacje produkujące energię z promieniowania słonecznego czy rozwiązania poprawiające efektywność energetyczną gospodarstw mogą ubiegać się o pomoc finansową z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

O przyznanie refundacji mogą ubiegać się rolnicy wpisani do ewidencji producentów rolnicy, którym została przyznana jednolita płatność obszarowa albo którzy prowadzą gospodarstwo w ramach działów specjalnych produkcji rolnej (np. uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego). Istotnym do spełnienia warunkiem jest również odbycie szkolenia z zakresu efektywności energetycznej nie wcześniej niż 24 miesiące przed złożeniem wniosku lub zobowiązanie się do ukończenia takiego kursu.

Dofinansowaniem objęte są trzy obszary inwestycyjne:

  • A – budowa nowych biogazowni rolniczych:
  • B – zakup mikroinstalacji fotowoltaicznych (o mocy do 50 KW o której mowa w art. 2 pkt 19 ustawy o OZE) i instalacji do wytwarzania energii cieplnej z promieniowania słonecznego (wraz z dodatkowym wyposażeniem):
  • C – inwestycje służące poprawie efektywności energetycznej zabudowań gospodarskich, np. docieplanie ścian i podłóg:

Wsparcie ma formę refundacji, którą może zostać objętych do 65 proc. kosztów kwalifikowalnych inwestycji.

Maksymalna wysokość pomocy:

  • dla obszaru A wynosi 1,5 mln zł,
  • dla obszarów B i C po 200 tys. zł.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać do 23 lutego 2024 r. wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR.

Więcej informacji na stronie ARiMR

Powrót do góry