Afrykański pomór świń. Gmina Mirzec w części w strefie czerwonej - Gmina Mirzec

Afrykański pomór świń. Gmina Mirzec w części w strefie czerwonej

Zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) o 2020/1330 z dnia 24 września 2020r. zmieniającą załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich oraz w związku ze stwierdzeniem afrykańskiego pomoru świń w dwóch gospodarstwach trzody chlewnej w powiecie lipskim w miejscowościach: Jaworska Wola, gm. Sienno i Pawliczka, gm. Rzeczniów nastąpiła zmiana zasięgów poszczególnych stref:

  • Obszar zagrożenia (strefa niebieska) – wymieniony w części III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2020/1330:

– część gminy Brody położona na wschód od linii kolejowej biegnącej od miejscowości Marcule i od południowej granicy gminy w powiecie starachowickim.

  • Obszar objęty ograniczeniami(strefa czerwona)- wymieniony w części III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2020/1330:

– część gminy Brody położona na zachód od linii kolejowej biegnącej od miejscowości Marcule i od północnej granicy gminy przez miejscowości Klepacze i Karczma Kunowska do południowej granicy gminy oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 i na północny wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie oraz przez drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy;

– część gminy Mirzec na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary, a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno-wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim.

  • Obszar ochronny (strefa żółta) wymieniony w części I załącznika do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2020/1330:

– gmina Wąchock,

– część gminy Brody położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 oraz na południowy zachód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie, drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy oraz na północ od drogi nr 42;

– część gminy Mirzec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary, a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno-wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim.

Obszarem wolnym od ASF pozostają tereny miasta i gminy Starachowice, gminy Pawłów oraz nie wymieniony wyżej obszar gminy Brody obejmujący miejscowości Jabłonna i Kuczów od drogi nr 42 do granic z gminą Pawłów.

W związku z powyższym przypominamy o zasadach jakie obowiązują w przypadku pozyskiwania mięsa dzików i świń na użytek własny oraz przemieszczaniu świń na obszarach objętych restrykcjami.

Mięso z dzików na terenie obszarów objętych restrykcjami z powodu ASF:

Każdy dzik odstrzelony na obszarze ochronnym jest niezwłocznie dostarczany wraz ze wszystkimi częściami ciała, w tym z narządami wewnętrznymi, do położonego na tym samym obszarze:

– punktu skupu dziczyzny lub zakładu obróbki dziczyzny,

– innego zakładu nadzorowanego przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, w którym mogą być przechowywane tusze lub skóry dzików.

Każdy odstrzelony dzik na obszarze objętym ograniczeniami oraz na obszarze zagrożenia jest niezwłocznie w całości, niewypatroszony dostarczany do położonego na tym samym obszarze:

– punktu skupu dziczyzny lub zakładu obróbki dziczyzny,

– innego zakładu nadzorowanego przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, w którym mogą być przechowywane tusze lub skóry dzików.

Tusze, wszystkie części ciała oraz skóry dzików odstrzelonych na ww. obszarach mogą opuścić ww. obiekty wyłącznie po uzyskaniu ujemnego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku ASF.

Tusze, części ciała i skóry dzików przechowuje się w sposób zapobiegający bezpośredniemu kontaktowi nieprzebadanych tusz, części ciała i skór dzików z surowcami i innymi przedmiotami, które mogą spowodować rozprzestrzenianie się afrykańskiego pomoru świń.

Próbki do badania w kierunku włośni powinny zostać pobrane dopiero po uzyskaniu ujemnego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku ASF.

Zabronione jest wysyłanie poza te obszary mięsa dzików i produktów z niego wytworzonych, odstrzelonych na:

– obszarze objętym ograniczeniami ( strefa czerwona) pomimo wyniku ujemnego na ASF oraz obszarze zagrożenia (strefa niebieska) pomimo wyniku ujemnego na ASF.

Dozwolone jest wysyłanie poza obszar odstrzału, na terenie Polski mięsa dzików i produktów z niego wytworzonych odstrzelonych na obszarze ochronnym (strefa żółta) po uzyskaniu ujemnego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku ASF.

Ponadto informujemy, że w poszczególnych strefach zlokalizowane są chłodnie PIW Starachowice do przetrzymywania odstrzelonych dzików do czasu otrzymania wyników badań ASF:

– chłodnia w strefie ochronnej (żółtej), która przyjmuje dziki odstrzelone w tej strefie, znajduje się w miejscowości : Krynki, ul. Starachowicka 55, 27-230 Brody (Ośrodek Wypoczynkowy „Oczko”);

– chłodnia w strefie objętej ograniczeniami (czerwonej), która przyjmuje dziki odstrzelone w tej strefie, znajduje się w miejscowości: Ostrożanka 12, 27-220 Mirzec;

– chłodnia w strefie zagrożenia (niebieskiej)- w trakcie ustalania lokalizacji (prawdopodobnie leśniczówka w Zawałach).

Ponadto w strefie ochronnej (żółtej) funkcjonuje chłodnia zlokalizowana w Wąchocku, ul. św. Rocha 30, 27-215 Wąchock należąca do Koła Łowieckiego nr 1 „Łoś” Starachowice.

Ubój świń na użytek własny w gospodarstwie zlokalizowanym na terenie obszarów objętych restrykcjami z powodu ASF jest dozwolony pod warunkiem, że:

– świnie przebywają w gospodarstwie minimum 30 dni przed ubojem,

– świnie zostają poddane badaniu przedubojowemu przez urzędowego lekarza weterynarii,

– mięso pozyskane od tych świń zostanie poddane badaniu poubojowemu,

– zostaną pobrane próbki do badania laboratoryjnego na obecność wirusa ASF:

  • na terenie obszaru zagrożonego (część III załącznika- strefa niebieska)- obowiązkowo;
  • na terenie obszaru ochronnego (część I załącznika- strefa żółta) oraz objętego ograniczeniami (część II załącznika- strefa czerwona)- jeżeli istnieje podejrzenie wystąpienia afrykańskiego pomoru świń,

– zabrania się w gospodarstwach położonych na obszarze ochronnym, objętym ograniczeniami oraz obszarze zagrożenia prowadzenia uboju świń w celu produkcji mięsa na użytek własny innych niż utrzymywane w tym gospodarstwie.

Bez zmian pozostaje obowiązek zgłaszania zamiaru przeprowadzenia uboju na użytek własny do Powiatowego Lekarza Weterynarii minimum 24 godz. przed ubojem.

Termin zgłaszania uboju zwierząt do ARiMR w strefach objętych ograniczeniami wynosi 48 godzin (2 dni) od zdarzenia.

Przemieszczanie świń z obszaru objętego ograniczeniami (strefa czerwona) i zagrożenia (strefa niebieska) jest dopuszczalne jeżeli w okresie 30 dni bezpośrednio poprzedzającym przemieszczenie żadna świnia nie została wprowadzona do tego gospodarstwa z gospodarstw położonych na obszarach wymienionych w części II, III i IV załącznika do decyzji Komisji 2014/709/UE, a przemieszczane  świnie przebywały w tym gospodarstwie co najmniej przez 30 dni poprzedzających przemieszczenie lub od dnia urodzenia oraz zostały poddane badaniu laboratoryjnemu w kierunku ASF w okresie 7 dni przed dniem przemieszczenia i uzyskano ujemny wynik tego badania.

Jednocześnie przypominamy, że lekarzami uprawnionymi do przeprowadzenia badania przedubojowego i poubojowego świń na użytek własny  z terenu powiatu starachowickiego są poniżej wymienieni lekarze weterynarii:

·  lek. wet. Grzegorz Chmura vel Chmurzyński – tel.: 603 311 634;

·  lek. wet. Marcin Mandziak – tel.: 504 687 548;

·  lek. wet. Artur Wancerz – tel.: 608 487 019.

Aktualne mapy obszarów objętych restrykcjami dostępne są na stronie: https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa

Powrót do góry