Zmiana firmy odbierającej odpady z gospodarstw w gminie Mirzec - Gmina Mirzec

28 kwietnia 2021r. została podpisana umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Mirzec w okresie od 01.05.2021r. do 31.12.2021r. z firmą Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych FART BIS Sp. z o.o. ul. Ściegiennego 268a, 25-516 Kielce.

Nowy harmonogram wywozu odpadów zostanie dostarczony mieszkańcom do dnia 30.04.2021r., można go również pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy w Mircu z zakładki gospodarka odpadami.

Pragniemy również poinformować, iż stawka opłaty za odbiór odpadów nie wzrośnie.

Zasady odbioru odpadów pozostają bez zmian

Odpady segregowane zbierane są z podziałem na pięć frakcji tj.:
papier, tektura – worek niebieski;
tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale – worek żółty;
opakowanie szklane – worek zielony;
bioodpady – worek brązowy;
popiół – worek szary.

Firma odbierająca odpady zapewnia bezpłatnie worki do selektywnej zbiórki odpadów  na wymianę przy każdym odbiorze odpadów w liczbie nie mniejszej niż liczba wystawionych worków z odpadami przez właściciela nieruchomości. Pojemniki i worki z odpadami należy wystawić w widocznym miejscu przed posesją do godziny 7:00.

Inne odpady komunalne zbierane w sposób selektywny – odbiór odpadów wystawionych przed posesją:
odpady wielkogabarytowe;
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
zużyte opony;
odpady niebezpieczne (przeterminowane leki, zużyte baterie, świetlówki itp.)- worek czerwony, ponadto zużyte baterie  zbierane są w placówkach oświatowych, placówkach kultury oraz w Urzędzie Gminy w Mircu. Obok Biblioteki Publicznej w Mircu,  Mirzec Stary 18 ustawiony jest pojemnik na małogabarytowy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. W aptekach na terenie gminy Mirzec ustawione są pojemniki, do których można wrzucić przeterminowane leki.

Odpady budowlano-remontowe – odbiór z  punktów mobilnych (odpady dostarczone przez  mieszkańców do miejsca ustawienia kontenera).

Zmieszane odpady komunalne gromadzone w pojemnikach o pojemnościach od 110 l – 240 l lub w przypadku ich braku w czarnych workach (które zapewnia właściciel nieruchomości).

Terminy odbioru poszczególnych odpadów zgodnie z dostarczonym harmonogramem.


Stawki opłaty wynoszą:

16,00zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny;

W przypadku zadeklarowania przez właściciela nieruchomości kompostowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym, opłata jest pomniejszona o 1,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego nieruchomość i wynosi 15 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie będzie segregował odpadów, to zostanie mu naliczona oplata podwyższona w wysokości 48,00zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Terminy opłat
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnieść raz na dwa miesiące w łącznej wysokości za dwa miesiące kalendarzowe w następujących terminach:
1. do 20 lutego za styczeń i luty;
2. do 20 kwietnia za marzec i kwiecień;
3. do 20 czerwca za maj i czerwiec;
4. do 20 sierpnia za lipiec i sierpień;
5. do 20 października za wrzesień i październik;
6. do 20 grudnia za listopad i grudzień.

Opłatę należy uiścić gotówką w kasie Urzędu Gminy w Mircu bądź u inkasenta (sołtys w danym sołectwie) lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Mircu:
BS o/Mirzec 63 8523 0004 0006 0046 2000 0020

Przypominamy osobom zalegającym z opłatą o konieczności zapłaty. W przypadku braku uiszczenia wyżej wymienionej opłaty zostaną wysłane upomnienia do osób zalegających (koszt upomnienia 11,60 zł pokrywa zalegający z opłatą). Brak odpowiedzi na wezwanie będzie skutkował wszczęciem postępowania egzekucyjnego mającego na celu wyegzekwowanie należności.

Przypominamy także, iż w przypadku  zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana oraz terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Powrót do góry