aktywizacja zawodowa Archives - Gmina Mirzec

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii  Sp. z o. o. ogłasza nabór wniosków w ramach projektu „Reaktywacja” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa 45 osób bezrobotnych, poszukujących pracy, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji poprzez udział w ścieżce aktywizacji zawodowej gwarantującej poprawę ich …

Projekt „Giełda staży” skierowany jest do osób biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy z województwa świętokrzyskiego.

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości realizuje projekt „Giełda staży” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, który ma na celu zwiększenie aktywności zawodowej na obszarze województwa świętokrzyskiego poprzez udzielnie wsparcia w …

Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. rozpoczyna realizację II edycji projektu „HerOSI Biznesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 –2020.

Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorczości, tworzenie miejsc pracy, aktywizacja zawodowa oraz poprawa sytuacji na rynku pracy 100 osób: 57 kobiet i 43 mężczyzn, które w dniu rozpoczęcia …

Powrót do góry