Styczniowa sesja Rady Gminy w Mircu - Gmina Mirzec

Styczniowe posiedzenie Rady Gminy w Mircu

Podjęte zostały uchwały w sprawach m.in. zmian w budżecie Gminy Mirzec, przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Mirzec czy określenia przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mirzec ów i zasad korzystania z nich.

LVXX sesja odbyła się w piątek 26 stycznia 2024 roku. Obrady poprowadził przewodniczący Rady Gminy w Mircu Jan Zawisza oraz wiceprzewodnicząca Agnieszka Idzik- Napiórkowska.

Na zaproszenie przewodniczącego Rady przybył Andrzej Pruś radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn przedstawił sprawozdanie z działalności za okres między sesjami. Następnie Agata Mundzik kierownik CUW przedstawiła sprawozdanie wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Mirzec.

Podczas obrad sesji został poruszony problem remontu na drodze wojewódzkiej 744, wprowadzonych zmian w organizacji ruchu, utrudnień na odcinku od Tychowa Starego Podlesie aż do Starachowic. Do problemów na tej drodze odniósł się radny sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś.

Następnie skarbnik gminy Urszula Barszcz przedstawiła projekty uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2024r., Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirzec na lata 2024 oraz zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Ewelina Strycharska, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mircu omówiła uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Mirzec na lata 2024 — 2030, jak również przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Mirzec na lata 2024 — 2026.

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Mircu Łukasz Zaręba przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirzec w 2024 roku” oraz projekt uchwały w sprawie przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.

Ryszard Nowak, kierownik Referatu Inwestycji Urzędu Gminy w Mircu omówił projekt uchwały w sprawie określenia przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mirzec  i zasad korzystania z nich.

Radni Rady Gminy obecni podczas obrad LVXX sesji zagłosowali za przyjęciem przedstawionych uchwał.

Zobacz więcej zdjęć z obrad

Powrót do góry