Spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską - Gmina Mirzec

sędzia Anna Maria Wesołowska

Sędzia Anna Maria Wesołowska spotka się z mieszkańcami gminy Mirzec we wtorek 12 marca.

Anna Maria Wesołowska jest sędzią z 40-letnim stażem pracy jako sędzia Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Łodzi. W gminie Mirzec poprowadzi spotkania profilaktyczne dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

Podczas spotkań poruszone zostaną następujące kwestie: znaczenie wczesnej profilaktyki zintegrowanej w budowaniu bezpiecznej szkoły i świadomej rodziny i rola władz lokalnych, społeczności i służb pomocowych w tym zakresie, rola edukacji prawnej (kąciki prawne, symulacje rozpraw sądowych, lekcje wychowawcze w sądzie), nowe zagrożenia (grooming, zbyt wczesna inicjacja seksualna, cyberprzemoc, internet, używki; alkohol, narkotyki, dopalacze, e-papierosy, depresje, samookaleczenia), zasady odpowiedzialności nieletnich, zasady stosowania środków wychowawczych wobec ucznia naruszającego prawo w szkole, niebieskie karty, nowe formy przemocy wobec dziecka (eurosieroctwo, zaniedbania, wykorzystywanie dziecka w konflikcie okołorozwodowym, sytuacja dzieci w okresie pandemii), rodzice a szkoła (obowiązek współpracy w stworzeniu spójnego planu wychowawczego, obowiązki szkoły, gdy uczeń wykazuje przejawy demoralizacji np. pali papierosy, spożywa alkohol, wagaruje, obowiązki rodziców wobec dziecka), mediacja w sprawach nieletnich i mediacja rówieśnicza, mediacje rodzinne, obowiązki dyrektora szkoły, nowe środki wychowawcze (okręgowy ośrodek wychowawczy, umieszczenie nieletniego w zakładzie leczenia uzależnień, psychiatrycznym).

Harmonogram spotkań w Szkole Podstawowej w Mircu:

Godz. 9.30 – 10.30 – uczniowie klas I – IV

Godz. 11.30 – 13.00 uczniowie klas V -VIII

Godz. 14.00 – 17.00 przedstawiciele instytucji z terenu gminy Mirzec

Godz. 17.00 – 18.00 rodzice dzieci ze wszystkich jednostek oświatowych w gminie.

Powrót do góry