Spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską - Gmina Mirzec

Spotkanie dla uczniów z gminy Mirzec z sędzia Anną Wesołowską

Uczniowie wszystkich szkół, starszacy z Przedszkola Publicznego w Mircu, przedstawiciele instytucji oraz rodzice dzieci uczestniczyli w spotkaniach profilaktycznych z sędzią Anna Marią Wesołowską.

Seria spotkań profilaktycznych odbyła się we wtorek 12 marca w hali sportowej w Mircu. Uczestniczyło w nich wyjątkowo dużo słuchaczy. Zebranych przywitali wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, Ewelina Strycharska kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Alicja Raczyńska dyrektor Szkoły Podstawowej w Mircu.

Sędzia Anna Maria Wesołowska doskonale nawiązała kontakt ze słuchaczami przytaczając historie ze swojej praktyki sędziowskiej. Prelegentka podkreśliła, że w ciągu swojej 40 letniej pracy zawsze najtrudniejsze sprawy dotyczyły dzieci, które były ofiarami przemocy ale także często jej sprawcami. Pani sędzia podkreśliła, że nieznajomość prawa nie zwalnia z odpowiedzialności karnej, a to co wydaje się zabawą może zostać zakwalifikowane jako na przykład nękanie, naruszenie nietykalności cielesnej, groźba karalna i jest w świetle Kodeksu Karnego przestępstwem. Co ważne, osoby nieletnie także ponoszą konsekwencje swoich czynów. Przedszkolacy i uczniowie mieli mnóstwo pytań do prelegentki. Był też czas na autografy i pamiątkowe zdjęcia.

Podczas spotkań dla osób dorosłych: rodziców oraz przedstawicieli różnych instytucji działających w gminie poruszone zostały między innymi kwestie znaczenia wczesnej profilaktyki w budowaniu bezpiecznej szkoły i świadomej rodziny, roli edukacji prawnej (kąciki prawne, symulacje rozpraw sądowych, lekcje wychowawcze w sądzie), nowych zagrożeń (grooming, zbyt wczesna inicjacja seksualna, cyberprzemoc, Internet, używki; alkohol, narkotyki, dopalacze, e-papierosy, depresje, samookaleczenia), zasad odpowiedzialności nieletnich, zasad stosowania środków wychowawczych wobec ucznia naruszającego prawo w szkole, niebieskich kart, nowych formy przemocy wobec dziecka (eurosieroctwo, zaniedbania, wykorzystywanie dziecka w konflikcie okołorozwodowym, sytuacja dzieci w okresie pandemii), obowiązku współpracy rodziców i szkoły przy tworzeniu spójnego planu wychowawczego, obowiązków szkoły, gdy uczeń wykazuje przejawy demoralizacji (np. pali papierosy, spożywa alkohol, wagaruje, obowiązki rodziców wobec dziecka), mediacji w sprawach nieletnich i mediacji rówieśniczej, mediacji rodzinnych, obowiązków dyrektora szkoły, nowych środków wychowawczych (okręgowy ośrodek wychowawczy, umieszczenie nieletniego w zakładzie leczenia uzależnień, psychiatrycznym).

Spotkanie edukacyjno-profilaktyczne zorganizowane z inicjatywy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mircu w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok.

Zobacz galerię zdjęć ze spotkań

Powrót do góry