Rekrutacja dzieci do przedszkola w Mircu - Gmina Mirzec

Publiczne Przedszkole w Mircu zaprasza rodziców dzieci do udziału w naborze do placówki. Rekrutacja potrwa od 1 do 21 marca 2022 roku.

Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w mirzeckim przedszkolu

Rodzice dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne w mirzeckim przedszkolu składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (od 21 do 28 lutego 2022). W przypadku niezłożenia deklaracji dziecko zostaje skreślone z listy dzieci uczęszczających do przedszkola na kolejny rok szkolny.

Dzieci zapisywane do przedszkola po raz pierwszy

Rodzice dzieci 3-, 4-, 5- i 6 – letnich, zapisując dziecko do przedszkola po raz pierwszy, wypełniają wniosek zapisu dziecka do przedszkola. Rekrutacja do Publicznego Przedszkola w Mircu skierowana jest w pierwszej kolejności do dzieci mieszkających na terenie gminy Mirzec. Rodzice dzieci spoza terenu gminy będą mogli ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola, gdy po zakończeniu rekrutacji i zapewnieniu miejsc dla dzieci mieszkających w gminie Mirzec w przedszkolu pozostaną wolne miejsca.

Ważne, aby wniosek był kompletny i złożony w terminie. Kolejność składania wniosków nie wpływa na wynik rekrutacji.

Druki dokumentów są do pobrania w Publicznym Przedszkolu w Mircu.

Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola będą wywieszone 20 kwietnia 2022 r.

Dodatkowe informacje o rekrutacji są udzielane w placówce.

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Mirzec na rok szkolny 2022/2023

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym, etap rekrutacji/czynność rodzica

1-21 marca 2022 r. – Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

23 marca-31 marca 2022 r. – Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola.

4 kwietnia 2022 r. – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

5-14 kwietnia 2022 r. – Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

20 kwietnia 2022 r. – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Harmonogram jest zgodny z Zarządzeniem nr 0050.5.2022 Wójta Gminy Mirzec z dnia 31 stycznia 2022 r.

Powrót do góry