Premie dla młodych rolników - Gmina Mirzec

premie dla rolników obrazek poglądowy

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że od 19 czerwca 2024 roku rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie premii dla młodych rolników.

Wnioski o przyznanie pomocy mogą składać osoby fizyczne, które:

a) w dniu złożenia wniosku mają ukończone 18 lat i mają nie więcej niż 40 lat (nieukończone 41 lat);

b) rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku albo nie rozpoczęły jeszcze prowadzenia działalności rolniczej

c) posiadają numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

d) posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub umiejętności przydatne do prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie jako kierujący albo zobowiążą się do ich uzupełnienia, z wyłączeniem stażu pracy, w okresie 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i rozpoczną uzupełnianie kwalifikacji (wykształcenia) najpóźniej w terminie 12 miesięcy od dnia przyznania pomocy;

e) złożyły biznesplan, spełniający warunki określone w Regulaminie naboru wniosków oraz zobowiążą się do zrealizowania tego biznesplanu w terminie nie dłuższym niż 3 pełne lata kalendarzowe następujące po roku wyjściowym niezależenie od daty zawarcia umowy.

f) pomoc przysługuje tylko raz na osobę i gospodarstwo wskazane w biznesplanie dla roku wyjściowego i docelowego, z wyjątkiem przypadków wymiany gruntów, śmierci poprzedniego beneficjenta, rezygnacji z pomocy lub zwrotu 100% kwoty wypłaconej pomocy

Na co można otrzymać pomoc?

1) Pomoc przyznaje się na rozpoczynanie i rozwój działalności rolniczej w gospodarstwie przez młodych rolników w zakresie wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży nieprzetworzonych produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie,

2) W ramach interwencji będą wspierane inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zrealizowane od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

3) W ramach inwestycji w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, uwzględnia się przede wszystkim następujące kategorie inwestycji:

a) inwestycje budowlane związane z budynkami lub budowlami wykorzystywanymi do wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży;

b) zakup nieruchomości rolnych;

c) zakup stada podstawowego zwierząt gospodarskich;

d) inwestycje w nasadzenia trwałe w sadach i na plantacjach wieloletnich;

e) zakup nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia, sprzętu, w tym sprzętu komputerowego, pojazdów służących wsparciu wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży;

f) zakup wartości niematerialnych i prawnych służących wsparciu wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż 1 rok (między innymi programy komputerowe).

Kwota pomocy, o którą można się ubiegać

1) Pomoc przyznaje się w formie płatności ryczałtowej (premii) w kwocie 200 tys. zł

2) Pomoc jest wypłacana beneficjentowi w dwóch ratach:

a) pierwsza rata wynosi 70% kwoty przyznanej pomocy, tj. 140 tys. zł,

b) druga rata wynosi 30% kwoty pomocy, tj. 60 tys. zł;

Termin i sposób składania wniosków

1) Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie od dnia 19 czerwca 2024 r. do dnia 16 sierpnia 2024 r. włącznie.

2) Wnioski o przyznanie pomocy można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji, poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR (PUE).

Powrót do góry