Posiedzenia stałych komisji Rady Gminy w Mircu - Gmina Mirzec

Posiedzenia stałych komisji Rady Gminy w Mircu odbyły się w poniedziałek 20 lutego. Omówione zostały tematy, które będą poruszane podczas piątkowej sesji oraz sprawy różne.

Radni pozytywnie zaopiniowali wszystkie przedstawione sprawozdania oraz projekty uchwał. Pozytywną opinię uzyskały: informacja Wójta Gminy o realizacji uchwał podjętych w 2022 roku, sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Mirzec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 pkt 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za 2022 rok, sprawozdanie z realizacji w 2022 roku zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych oraz sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Mirzec za 2022 rok.

Radni pozytywnie zaopiniowali także projekty uchwał: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok, zmiany uchwały w sprawie wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirzec, udzielania pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego na kontynuację budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej 744 w Mircu, przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirzec w 2023 roku” oraz zmieniającą uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych z terenu gminy Mirzec za osiągnięcia sportowe. 

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn poinformował radnych o zmianie kadrowej na stanowisku kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mircu. W związku z przejściem na emeryturę wieloletniej kierownik GOPS Grażyny Potrzeszcz obowiązki kierownika objęła Iwona Gunciarz, pracownik GOPS. Na stanowisko to zostanie ogłoszony konkurs. Omówione zostały także sprawy bieżące.

Powrót do góry