Pomoc finansowa dla producentów rolnych - Gmina Mirzec

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o uruchomieniu pomocy finansowej dla producentów kukurydzy, pszenicy, gryki, żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych lub nasion rzepaku lub rzepiku w związku ze zwiększonym przywozem zbóż i nasion oleistych z Ukrainy.

Pomoc krajowa dla producentów pszenicy, kukurydzy oraz gryki

Trwa nabór wniosków o pomoc finansową dla producentów rolnych, którzy ponieśli dodatkowe koszty w wyniku braku stabilizacji na rynku pszenicy, kukurydzy oraz gryki spowodowanej agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

Wniosek o udzielenie pomocy składa się raz w terminie do 30 czerwca 2023 r. w Biurze Powiatowym ARiMR właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Do wniosku dołącza się kopie faktur VAT lub ich duplikaty potwierdzające sprzedaż pszenicy lub kukurydzy w okresie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 14 kwietnia 2023 r. do podmiotów prowadzących działalność w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż; może to być także podmiot kupujący ziarno w związku z prowadzoną produkcją zwierzęcą.

Wysokość pomocy nie może przekroczyć:

* iloczynu stawki pomocy i powierzchni upraw pszenicy, kukurydzy lub gryki, do której producent rolny otrzymał dopłaty bezpośrednie za 2022 r., jednak nie więcej niż 300 ha łącznie;

* iloczynu stawki pomocy oraz powierzchni upraw. Powierzchnię tę oblicza się jako iloraz liczby ton pszenicy, kukurydzy lub gryki wynikającej z załączonych faktur i współczynnika:

* a) 5,5 – w przypadku pszenicy,

* b) 7 – w przypadku kukurydzy.

* c) 1,6 – w przypadku gryki.

Wysokość stawek wynosi:

* 1265 zł/ha upraw pszenicy położonych w województwach małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podlaskim

* 1610 zł/ha upraw kukurydzy położonych w województwach małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podlaskim

* 805 zł/ha upraw gryki położonych w województwach małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podlaskim;

Pomoc dla producentów pszenicy:

Rząd uruchomi pomoc dla rolników, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z zakłóceniami rynku spowodowanymi agresją Rosji na Ukrainę. Pomoc dla rolników wynosi:

* 2200 zł na 1 ha powierzchni upraw pszenicy, w przypadku sprzedaży pszenicy podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu zbożami, skupu lub przetwórstwa zbóż, jak również podmiotom skupującym zboża w związku z prowadzoną przez te podmioty produkcją zwierzęcą w okresie od dnia 15 kwietnia 2023 r. do dnia 14 maja 2023r.;

* 3025 złotych na 1 ha powierzchni upraw pszenicy, w przypadku sprzedaży pszenicy podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu zbożami, skupu lub przetwórstwa zbóż, jak również podmiotom skupującym zboża w związku z prowadzoną przez te podmioty produkcją zwierzęcą w okresie od dnia 15 maja 2023 r. do dnia 30 czerwca 2023r.;

Pomoc dla rolników, którzy będą posiadać faktury sprzedaży pszenicy w terminie od 15 kwietnia do 14 maja 2023 r. wyniesie iloczyn stawki 2200 zł/ha i powierzchni upraw pszenicy:

* objętej wsparciem bezpośrednim za 2022 rok i pomniejszonej o powierzchnię upraw, do której już udzielono pomoc;

* stanowiącej iloraz liczby ton pszenicy wynikającej z faktur VAT, potwierdzających sprzedaż pszenicy i średniego plonu dla Polski, czyli 5,5 tony.

Przykładowo, rolnik który otrzymał płatności bezpośrednie za 2022 r. do 10 ha pszenicy i sprzedał lub sprzeda w terminie od 15 kwietnia do 14 maja 2023 r. np. 42 tony pszenicy, otrzyma 16 800 zł. Wsparcie przeznaczone będzie dla rolników, którzy posiadają gospodarstwo do 300 ha.

Termin naboru od 1 czerwca do 31 lipca 2023 roku.

Ponadto w tym samym rozporządzeniu zostali objęci pomocą producenci, którzy od 15 kwietnia do 30 czerwca sprzedali grykę, gdzie stawka pomocy dla województwa świętokrzyskiego wynosi 805 zł za ha i wymagane jest dostarczenie faktur dokumentujących sprzedaż.

Pomoc dla producentów pozostałych zbóż, rzepaku i rzepiku

Rząd przeznaczy dodatkowe wsparcie dla producentów kukurydzy, żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych lub nasion rzepaku lub rzepiku, w związku ze zwiększonym przywozem zbóż i nasion oleistych z Ukrainy. Stawki pomocy zostaną zróżnicowane w zależności od odległości poszczególnych regionów Polski od portów, przez które możliwy jest wywóz zboża z kraju oraz od rynków zbytu na zachodzie UE.

Najważniejsze rozwiązania:

Wsparcie zostanie przyznane rolnikom, którzy m.in. dokonali lub dokonają sprzedaży:

* żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych lub nasion rzepaku lub rzepiku, w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.

* kukurydzy od 15 kwietnia do 30 czerwca br. (okres sprzedaży od 1 grudnia 2022 r. do 14 kwietnia 2023 r. jest objęty wsparciem krajowym).

Nabór wniosków będzie trwał od 1 czerwca do 14 lipca br.

Stawki pomocy będą zróżnicowane według gatunków roślin oraz regionalnie:

* w województwie małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim lub podlaskim:

* 1610 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy, rzepaku lub rzepiku;

* 1035 zł na 1 ha powierzchni upraw jęczmienia lub pszenżyta;

* 805 zł na 1 ha powierzchni upraw żyta, owsa, mieszanek zbożowych;

Wsparcie uzależnione będzie od dostarczenia przez rolników faktur sprzedaży zbóż lub rzepaku dokumentujących sprzedaż podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu zbożami, skupu lub przetwórstwa zbóż, jak również podmiotom skupującym zboża w związku z prowadzoną przez te podmioty produkcją zwierzęcą.

Wysokość pomocy nie może przekroczyć:

* iloczynu stawki pomocy oraz powierzchni upraw kukurydzy, żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych lub nasion rzepaku lub rzepiku zatwierdzonej do jednolitej płatności obszarowej z 2022 roku oraz

* iloczynu stawki pomocy oraz powierzchni upraw kukurydzy, żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych lub nasion rzepaku lub rzepiku przy czym powierzchnia upraw kukurydzy, żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych lub nasion rzepaku lub rzepiku stanowi iloraz liczby ton wynikającej z faktur VAT i liczby

a) 7 – w przypadku upraw kukurydzy,

b) 4,5 – w przypadku upraw jęczmienia lub pszenżyta,

c) 3,5 – w przypadku upraw żyta, owsa, mieszanek zbożowych, rzepaku lub rzepiku

Pomoc jest przyznawana do wysokości niższej z kwot obliczonych powyżej.

Powrót do góry