Placówka Wsparcia Dziennego w Mircu ogłasza rozeznanie rynku na dostawy i usługi - Gmina Mirzec

30 września na stronie Szkoły Podstawowej w Mircu ukazało się ogłoszenie o rozeznaniu rynku o treści:

Szkoła Podstawowa im. Kamili i Józefa Spytków w Mircu z siedzibą w Mircu, Mirzec Stary 10, 27-220 Mirzec, zwana dalej Zamawiającym w ramach realizacji projektu „Wsparcie rodziny – sukcesem gminy” zaprasza do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na dostawy i usługi dotyczące wyposażenia do Placówki Wsparcia Dziennego w Mircu:
część I – dostawa mebli;
część II – dostawa gry świetlicowej;
część III – dostawa materiałów do zajęć opiekuńczo-wychowawczych;
część IV – dostawa zestawów konstrukcyjnych do nauki robotyki i programowania;
część V – dostawa ładowarek i baterii;
część VI – dostawa zestawów filmów szkoleniowych prezentujących ponad 100 zawodów;
część VII – dostawa sprzętu elektronicznego;
część VIII – dostawa klocków typu wafle;
część IX – dostawa klocków do konstruowania;
część X – dostawa klocków piankowych;
część XI – dostawa warsztatu wolnostojącego (zabawka) i kuchni wolnostojącej (zabawka) z dodatkowymi akcesoriami;
część XII – dostawa pojazdów bez kierownicy;
część XIII – usługa przygotowania „Zielonego Kącika”.

Niniejsze rozeznanie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, z późn. zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019) i jest realizowane zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Termin nadsyłania ofert do 8 października 2021 roku do godz. 12:00.

Oferty przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data i godzina otrzymania oferty drogą elektroniczną przez serwer Zamawiającego).

Oferty należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail: spmirzec10@gmail.com, w formie zeskanowanych dokumentów (maksymalny rozmiar załącznika nie powinien przekraczać 10 MB). Oferta musi być podpisana przez Oferenta lub przez osobę należycie umocowaną do reprezentowania Oferenta (w takim przypadku do oferty należy też dołączyć zeskanowany dokument, z którego wynika umocowanie do reprezentowania Oferenta).

Więcej informacji mogą Państwo znaleźć w załącznikach. W przypadku pytań dotyczących zapytania ofertowego i jego załączników, uprzejmie proszę o kontakt z panią Joanną Jaśkiewicz (adres e-mail: spmirzec10@gmail.com; nr telefonu: 41 27 13 060).

Powrót do góry