Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej otwartego konkursu ofert organizowanego przez gminę Mirzec - Gmina Mirzec

Wójt Gminy Mirzec zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty składane w otwartym konkursie organizowanym w ramach ww. ustawy przez gminę Mirzec.

Termin zgłoszeń do komisji upływa 7 kwietnia 2021 roku o godzinie 15.30.

Pełny tekst ogłoszenia >>

Powrót do góry