Obrady LVIII sesji Rady Gminy w Mircu - Gmina Mirzec

Posiedzenie odbyło się w piątek 17 stycznia. Sprawdź, o jakich kwestiach dyskutowano podczas sesji.

Obrady poprowadził przewodniczący Rady Gminy w Mircu Jan Zawisza. W posiedzeniu uczestniczyli dyrektorzy placówek oświatowych z gminy Mirzec, sołtysi oraz kierownicy referatów Urzędu Gminy w Mircu. Na wniosek wójta gminy Mirzec Mirosława Seweryn porządek obrad uzupełniony został o trzy projekty uchwał: przyjęcia Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych dla Gminy Mirzec na lata 2023 – 2028, określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonym na obszarze gminy Mirzec oraz udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Starachowickiego. Rada Gminy jednogłośnie wyraziła zgodę na uzupełnienie porządku obrad.

Wójt Mirosław Seweryn przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności za okres między sesjami. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Mirzec omówiła Agata Mundzik, kierownik Centrum Usług Wspólnych. Radni jednogłośnie przyjęli sprawozdania z prac poszczególnych stałych Komisji Rady i Rady Gminy w Mircu w 2022 roku.

Rada Gminy w Mircu podjęła uchwały w sprawach:

 • w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mirzec. Uchwała wprowadza nową funkcję „mentora” – osoby sprawującej opiekę nad nauczycielem rozpoczynjącym pracę w szkole,
 •  ustalenia na rok 2023 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania doskonalenia oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. W budżecie gminy na 2023 rok na doskonalenie nauczycieli zostały zabezpieczone na ten cel środki. Uchwała określa, jakie formy doskonalenia zawodowego zostaną objęte dofinasowaniem,
 • określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mirzec, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia,
 •  określenia kryteriów rekrutacji kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mirzec, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia,
 •  nadania imienia Zespołowi Szkolno – Przedszkolnemu w Jagodnem. Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców oraz samorząd szkolny zarekomendowały nadanie szkole imienia Oresta Kuźmaka – nauczyciela oraz kierownika szkoły w Jagodnem, inicjatora rozwoju kulturalnego wsi, wychowawcy wielu pokoleń młodzieży,
 •  zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu. Uchwała została podjęta w związku ze zmianą stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu określonych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury. Uchwała dotyczy zwrotu kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej przez rodzica lub opiekuna,
 •  zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2023r. Zwiększony został plan dochodów o kwotę 365 341,22 zł z tytułu rozliczenia podatku VAT ze sprzedaży węgla dla mieszkańców gminy Mirzec. Plan wydatków został zwiększony o kwotę 365 341,22 zł (15 000 zł – opłaty komunalne, 300 000 złotych – rewitalizacja centrum Mirca, 26 400 – wypłata stypendiów sportowych dla dwojga zawodników z gminy Mirzec, 23 941,22 złote – dofinasowanie zajęć gimnastyki korekcyjnej w placówkach oświatowych w gminie Mirzec),
 •  zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirzec na lata 2023-2029,
 • zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Radni wyrazili zgodę na zaciągnięcie kredytu w wysokości 4 302 000 złotych w tym 2 302 000 złotych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz 2 000 000 złotych na inwestycję Zintegrowana rewitalizacja Mirca,
 •  udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Mirów w wysokości 90 000 złotych na kontynuację remontu drogi gminnej położonej na terenie gminy Mirów, a stanowiącej dojazd do posesji położonych w gminie Mirzec,
 •  wyrażenia woli przystąpienia do porozumienia o powstanie Wielosektorowego Klastra Zielonej Energii gmin z terenu powiatu starachowickiego. Gminy Mirzec, Pawłów i Wąchock zamierzają podjąć działania zmierzające do rozwoju odnawialnych źródeł energii. Zawiązanie klastra stworzy możliwość ubiegania się o dofinansowanie na ten cel,
 • uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirzec. Uchwała reguluje częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników przydomowych oczyszczalni ścieków,
 •  ustalenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mirzec,
 •  przyjęcia Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych dla Gminy Mirzec na lata 2023 – 2028,
 •  określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonych na obszarze gminy Mirzec. Uchwała reguluje zasady udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków,
 •  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Starachowickiego na kontynuację zajęć gimnastyki korekcyjnej w placówkach oświatowych w gminie Mirzec na kwotę 23 941 złotych. Uchwała upoważnia wójta gminy do podpisania umowy oraz udzielenia dotacji.

Wójt gminy Mirosław Seweryn odniósł się do odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, które dotyczyły między innymi organizacji transportu zbiorowego na gminnych liniach komunikacyjnych w gminie Mirzec, uchwały przyznającej stypendia sportowe, wykonania prac naprawczych w budynku Klubu Wiejskiego „Niwy”, wykonania oświetlenia przy drodze powiatowej od ulicy Jaśminowej w Mircu do Mirca-Ogrodów oraz wniosków i zapytań zgłoszonych przez radnych.

Powrót do góry