Listopadowe obrady sesji Rady Gminy Mirzec - Gmina Mirzec

Posiedzenie Rady Gminy w Mircu, listopad 2023r.

Uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych na 2024 rok na poziomie z roku 2023, udzielenie pomocy dla Województwa Świętokrzyskiego na budowę chodnika dla pieszych w Osinach -Majoracie oraz udzielenie pomocy finansowej dla Parafii Rzymskokatolickiej w Mircu były między innymi tematami LXVIII sesji Rady Gminy w Mircu.

Sesję, która odbyła się w piątek 24 listopada, poprowadził przewodniczący Rady Gminy w Mircu Jan Zawisza. W sesji udział wzięli Jerzy Miśkiewicz prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach, sołtysi, kierownicy gminnych jednostek. Sprawozdanie ze swoich prac, umów zawartych w ciągu ostatniego miesiąca, ogłoszonych przetargów i zapytań ofertowych za listopad 2023 roku przedstawił wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn.

Informację z realizacji Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032 oraz informację o realizacji zadań gminy w zakresie gospodarki wodno – ściekowej przedstawił Łukasz Zaręba kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej. Jerzy Miśkiewicz prezes PWiK przedstawił statystyki dotyczące podłączania domów do wybudowanych w 2022 roku odcinków sieci kanalizacyjnej w Ostrożance i Osinach oraz zachęcał do włączania posesji do sieci kanalizacyjnej.

O stanie realizacji inwestycji rocznych i wieloletnich na terenie gminy Mirzec poinformował kierownik Referatu Inwestycji Ryszard Nowak. W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych w gminie Mirzec prowadzonych jest wyjątkowo dużo inwestycji. To aż 52 zadania inwestycyjne dotyczące budowy dróg, parkingów i chodników dla pieszych, budowy bezpiecznych przejść dla pieszych i oświetlenia dróg, budowy szkolnej infrastruktury sportowej, budowy placów zabaw, rewitalizacji centrum Mirca.

Radni ustalili wysokość podatków i opłat lokalnych na 2024 rok na poziomie 2023 roku. Rada Gminy w Mircu podjęła uchwały w sprawach: przyjęcia “Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Mirzec na lata 2023 – 2026”, zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2023 rok i zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirzec na lata 2023-2029, obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego w roku podatkowym 2024, przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Mirzec z organizacjami pozarządowymi, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi i wicedyrektorowi oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli specjalistów, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Mirzec oraz określenia przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mirzec oraz warunków i zasad korzystania z nich.

Radni zgodzili się także na udzielenie pomocy finansowej w kwocie 38 745 złotych dla Województwa Świętokrzyskiego na budowę chodnika dla pieszych w Osinach-Majoracie, udzielanie pomocy finansowej dla Gminy Mirów w kwocie 115 341 zł na remont drogi dojazdowej na terenie gminy Mirów prowadzącej do posesji w gminie Mirzec, udzielenie dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Leonarda w Mircu w kwocie 864 500 złotych z przeznaczeniem na renowację i konserwację zabytkowego wnętrza kościoła oraz wyrazili zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Mirzec a Gminą Miasta Radomia dotyczącego zasad prowadzenia punktu katechetycznego.

Zobacz więcej zdjęć

Powrót do góry