Klub Senior+ otrzymał dofinansowanie - Gmina Mirzec

Gmina Mirzec otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego “Senior+” na lata 2021-2025. Edycja 2021 Moduł II “Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+”. Wartość dofinansowania wyniosła 29 904,00 zł, natomiast całkowity koszt zadania publicznego wyniósł 111 197,24 zł.

Celem projektu jest zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+) przez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi we zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, a także oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, zgodnie z potrzebami stwierdzonymi w środowisku lokalnym.

W ramach zadania seniorom udostępniana jest infrastruktura, pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.

W ramach zadania prowadzone będą działania ukierunkowane na poprawę jakości życia seniorów w środowisku lokalnym, zapewnienie seniorom wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia, w tym wsparcia specjalistycznego, integracja społeczna środowiska seniorów, w tym rozwój działań samopomocowych, zwiększenie zaangażowania seniorów w życie społeczności lokalnych, promowanie aktywnego starzenia się.

Grupą docelową są osoby nieaktywne zawodowo, które ukończyły 60 rok życia i zamieszkują na terenie gminy Mirzec, a ponadto spełniają warunki ustalone na podstawie art. 97 ust. 1 i 5 ustawy o pomocy społecznej.

W ramach projektu zwiększa się aktywność seniorów w gminie Mirzec, zwłaszcza poprzez zajęcia z rehabilitantem/fizjoterapeutą, poprawia się sprawność manualna i ruchowa. Dowartościowanie i wzrost samooceny u osób starszych poprzez różnorodne zajęcia rozwijające ich pasje i zainteresowania, a także integrujące środowisko. Integracja osób starszych w środowisku i najbliższym otoczeniu poprzez wspólne, regularne uczestnictwo w bogatej ofercie zajęć. Dzięki korzyściom wynikającym z uczestnictwa w zajęciach Klubu Seniora, przedłużona zostaje potencjalna możliwość samodzielnego funkcjonowania osób starszych w środowisku.

Powrót do góry