Informacja nr 3 Wójta Gminy Mirzec w sprawie realizacji ustawy o ochotniczych strażach pożarnych - Gmina Mirzec

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn informuje, że opublikowane zostało rozporządzenie dotyczące świadczenia ratowniczego dla strażaków ratowników OSP.

1 stycznia 2022 roku weszła w życie ustawa z dnia 17 grudnia 2021r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2021r. poz. 2490), na mocy której ratownikowi OSP przysługuje świadczenie ratownicze (corocznie waloryzowane) z tytułu wysługi lat w OSP w wysokości 200 zł.

Prawo do tego świadczenia przysługuje strażakowi ratownikowi OSP, który czynnie uczestniczył jako członek OSP w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych (wymagany bezpośredni udział co najmniej raz w roku) – przez co najmniej przez 25 lat (w przypadku mężczyzn) oraz 20 lat (w przypadku kobiet). Przy naliczaniu okresu czynnego uczestnictwa w działaniach ratowniczych nie jest wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat w OSP.

Świadczenie ratownicze przyznaje się na wniosek zainteresowanego złożony do komendanta powiatowego (miejskiego) PSP – tj. organu przyznającego, właściwego dla siedziby jednostki OSP, do której należy strażak ratownik OSP. Prawo do tego świadczenia przysługuje po osiągnięciu przez mężczyznę 65 roku życia, a przez kobietę 60 roku życia.

Wzór wniosku o przyznanie świadczenia określa rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z dnia 2 lutego 2022 r. (Dz.U. 2022R poz. 316) wydane na podstawie art. 17 ust.11 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych.

Rozporządzenie_MSWiA_w_sprawie_wniosku_o_przyznanie_świadczenia_ratowniczego

druk_oświadczenie-świadka

druk-rodo-do-wniosku

instrukcja_pomocnicza_dla_członków_OSP

Powrót do góry