Informacja Nr 1 Wójta Gminy Mirzec w sprawie realizacji ustawy o ochotniczych strażach pożarnych - Gmina Mirzec

Szanowni Druhowie, strażacy ochotnicy Gminy Mirzec!

1 stycznia 2022 roku weszła w życie ustawa z dnia 17 grudnia 2021r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2021r. poz. 2490), która określa: zadania ochotniczych straży pożarnych, zasady przygotowania strażaków – ratowników do udziału w działaniach ratowniczych, świadczenia na rzecz druhów, finansowanie ochotniczych straży pożarnych, majątek jednostek OSP oraz określa przepisy dostosowujące, przejściowe i końcowe.

W celu sprawnego obiegu informacji i wdrożenia powyższej ustawy w życie Wójt Gminy Mirzec Mirosław Seweryn podjął decyzję o cyklicznym prezentowaniu na stronie internetowej materiałów skrótowych przepisów prawa i wynikająch z nich zadań dla gminy, Zarządów OSP i przywilejów druhów. Pierwsza informacja dotyczy świadczenia ratowniczego z tytułu wysługi lat w ochotniczej straży pożarnej.

Prawo do świadczenia ratowniczego przysługuje strażakowi ratownikowi OSP, który czynnie uczestniczył w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych przez co najmniej – mężczyźni 25 lat i osiągnęli 65 rok życia, a kobiety 20 lat oraz osiągnęły 60 rok życia. Przez czynne uczestnictwo należy rozumieć bezpośredni udział co najmniej raz w roku w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych (nie jest wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat w OSP). Wysokość świadczenia ratowniczego wynosi 200 zł. Świadczenie wypłacane będzie przez organ emerytalny na podstawie decyzji Komendanta Powiatowego PSP, przesłanej do Komendanta Wojewódzkiego PSP, a waloryzowane od dnia 1 marca 2023r.

Potwierdzeniem bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych jest:

  • do 31 grudnia 2011r. – pisemne oświadczenie 3 świadków, w tym osoby, która pełniła funkcje publiczne lub była zatrudniona w urzędzie gminy (nie dopuszcza się na świadka członków rodziny lub powinowatych do drugiego stopnia wnioskodawcy, osób skazanych prawomocnym wyrokiem sądu, osób w stosunku podrzędności służbowej);
  • od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2021r. dokumentacja prowadzona przez PSP lub pisemne oświadczenie 3 świadków;
  • od 1 stycznia 2022r. – dokumentacja prowadzona przez PSP.

Każde oświadczenie podlega weryfikacji przez Wójta Gminy pod względem wiarygodności i wraz z wnioskiem przekazane jest do Komendanta Powiatowego PSP.

Pierwsza wypłata świadczeń ratowniczych dla strażaków spełniających kryteria ustawowe nastąpi do 30 września 2022r. z wyrównaniem od 1 stycznia 2022r.

W celu przygotowania wniosków i dokumentów potwierdzających bezpośredni udział druhów w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych powołana zostanie do dnia 20 stycznia 2022r.  Komisja Gminna i osiem podkomisji w poszczególnych jednostkach OSP. Zadania komisji oraz dane kontaktowe zostaną przekazane w kolejnej informacji.

Po opublikowaniu wzorów dokumentów (wniosek, oświadczenie, decyzja i inne) przez MSWiA  w miesiącu lutym istnieje duże prawdopodobieństwo naboru wniosków.   

Wójt zwraca się z uprzejmą prośbą do Zarządów OSP i druhów o zweryfikowanie i przygotowanie posiadanych dokumentów na potrzeby składanych wniosków.

Powrót do góry