Dodatek osłonowy w 2024 roku - Gmina Mirzec

Dodatek osłonowy jest świadczeniem pieniężnym, które ma na celu zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, a także uchronić ich przed ubóstwem energetycznym.

Dodatek osłonowy przysługuje:

• osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 2100,00 zł;

• osobie w gospodarstwie wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1 500,00 zł na osobę.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. i jest wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Wysokość dodatku osłonowego wynosi jednorazowo:
228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego; 
343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób; 
486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób; 
657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków do centralnej ewidencji emisyjności budynków, dodatek osłonowy wynosi rocznie:
286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza kwotę 2 100,00 zł lub 1500,00 zł na osobę, kwotę dodatku ustala się w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą o którą został przekroczony przeciętny dochód. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł, dodatek osłonowy nie przysługuje.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który jako pierwszy złożył taki wniosek. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wnioski składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu będzie obsługiwał nabór wniosków o wypłatę dodatku osłonowego.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Dodatek osłonowy w 2024 r. obliczamy z wzoru:

(wartość dodatku osłonowego z 2022 r. + kwota waloryzacji wskaźnikiem 14,4 %) i całość dzieli się przez 2. Dzielimy przez 2 bo dodatek na 2024 r. wynosi 50% dodatku osłonowego z 2022 r.

Jak powiadomimy o przyznaniu dodatku osłonowego

  • Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji.

Jeżeli we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego wnioskodawca poda adres poczty elektronicznej, informacja o przyznaniu dodatku osłonowego zostanie przesłana na adres mailowy. W przypadku niepodania/ nieposiadania poczty elektronicznej, informację o przyznaniu dodatku osłonowego będzie można odebrać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mircu za okazaniem dokumentu tożsamości wnioskodawcy. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

  • Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do dodatku osłonowego oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wymagają wydania decyzji.
wniosek-o-dodatek-oslonowy

Powrót do góry